Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Informácia o výsledku vybavenia petície „proti predaju Hasičskej zbrojnice Bujakovo“

Zverejnené: 22.03.2023

Mesto Brezno ako orgán verejnej moci v zmysle §1 ods. 2 písm. b) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, prijal dňa 21.02.2023 písomné podanie označené ako „Petíciaproti predaju Hasičskej zbrojnice Bujakovo“, ktoré bolo zaevidované v centrálnej evidencii petícii pod číslom P- 1/2023 (ďalej len „petícia“)


Za účelom vybavenia petície boli vykonané tieto úkony pre zistenie objektívneho skutkového
stavu situácie:
1/
Fyzická obhliadka dotknutej lokality za účelom zistenia stavu v danej lokalite
2/
Komunikácia s občanmi a DHZ na Bujakove


Za účelom vybavenia petície boli vykonané tieto úkony pre zisteni
e objektívneho skutkového stavu:
-
Vyžiadanie a kontrola inventúrnych kariet majetku spadajúceho pod dobrovoľný hasičský zbor
-
Obhliadka vybavenia hasičskej zbrojnice aj budovy bývalej školy na Bujakove, v ktorej si dobrovoľný hasičský zbor postupne zariaďuje priestory pre svoje
fungovanie

-
Komunikácia so zástupcom DHZ a občanmi


Výsledok:
Na základe všetkých informácií a pripomienok, získaných vyššie uvedenými spôsobmi, mesto konštatuje, že sa v súčasnosti budova hasičskej zbrojnice na Bujakove na základe rozhodnutia vedenia mesta predávať nebude. Výsledok vybavenia petície bol písomne oznámený osobe určenej na zastupovanie v styku s mestom ako orgánom verejnej moci.


Mgr. Zuzana Ďurišová, v.r.

prednostka MsÚ