Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Diana Bartošová

Zverejnené: 29.11.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový subjekt:
Diana Bartošová
n
ar. 08.05.1994
97
7 01 Brezno, Vrbová 1776/14
Písomnosť: Výzva na zaplatenie nedoplatku na miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 03.11.2022

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna

Výzva na zaplatenie nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady zo dňa 03.11.2022

verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 4 v úradných
hodinách.

Podľa ustanovenia § 35 ods.2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.


JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív