Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Zverejnené: 22.11.2022

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

 

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

 

Vážené dámy a páni,

 

v súlade s § 12, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

28.novembra 2022 (pondelok) o 15.30 hodine

 

v obradnej sieni Mestského úradu Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1-I.poschodie.

 

Program:

 

I. časť

1  Otvorenie

2  Procedurálne otázky - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3  Informácia Mestskej volebnej komisie v Brezne o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí , konaných 29. októbra 2022

4  Zloženie sľubu primátora mesta Brezna

5  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

6  Príhovor primátora mesta Brezna JUDr. Tomáša Abela, PhD.

 

 

II.časť

1      Schválenie programu Ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

2      Procedurálne otázky – voľba mandátovej komisie, voľba návrhovej komisie

3      Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

4      Určenie platu primátora a preplatenie nevyčerpanej dovolenky

5   Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Brezno, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno

6      Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na výkon sobášiaceho

7      Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na volebné obdobie 2022-2026

8      Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

9      Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

10   Záver

 

S pozdravom,

JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta Brezna