Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Vedúci odboru právneho a majetkového

Zverejnené: 03.11.2022

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Vedúci odboru právneho a majetkového

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01.12.2022

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1300,00 Eur, dohoda možná (závisí od riadiacej praxe a skúseností)

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru právneho a majetkového.

Informácie o pracovnom mieste:

·      Riadenie odboru právneho a majetkového

·      Zodpovednosť za zabezpečovanie právnej agendy mesta.

·      Právne zastupovanie mesta v súdnych sporoch

·      Poskytovanie právnej pomoci ostatným organizačným útvarom mesta

·      Vypracováva stanoviská a posudzuje zmluvy.

·      Spravuje majetok mesta, ktoré mesto nevyužíva na svoju činnosť - predaj, prenájom, kúpa, vysporiadanie vlastníctva k majetku mesta, správa a údržba           

 

Kvalifikačné predpoklady:

-       vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor právny

-       riadiaca prax minimálne 3 roky

-       prax v samospráve výhodou

-       bezúhonnosť

-       spôsobilosť na právne úkony

-       zdravotná spôsobilosť

 

Iné predpoklady:

-       schopnosť pracovať v tíme

-       zodpovednosť, precíznosť, dôslednosť

-       komunikatívnosť a príjemné vystupovanie

-       schopnosť pracovať pod stresom

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 21. novembra 2022 s označením „Vedúci odboru právneho a majetkového - NEOTVÁRAŤ“.

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

-       žiadosť o zaradenia do výberového konania

-       štruktúrovaný profesijný životopis

-       kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

-       čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

-       doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce projektového manažéra

-       písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

V prípade tohto výberového konania nie je možné zaslať žiadosť s dokladmi faxom alebo

e-mailom.

 

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Mgr. Zuzana Ďurišová, tel. 048/63 06 220, zuzana.durisova@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

 

 

V Brezne, 31.10.2022