Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Projektový manažér

Zverejnené: 11.10.2022

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Projektový manažér

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  november 2022

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 850,00 Eur

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru riadenia projektov.

Informácie o pracovnom mieste:

·               Vypracováva za mesto Brezno a koordinuje spracovanie žiadostí na získavanie  

            grantov podávaných jednotlivými organizačnými útvarmi Mesta Brezno.

·               Vypracováva, koordinuje a realizuje schválené projekty realizované  z

             mimorozpočtových zdrojov.

·               Monitoruje všetky zdroje (projekty, fondy, granty) finančnej alebo inej podpory na

            území republiky.

·               Zodpovedá za riadenie, plánovanie a koordináciu postupu jednotlivých etáp projektov

            realizovaných Mestom Breznom.

·               Realizuje a podľa potreby spolupracuje na projektoch s medzinárodnou spoluprácou

·               Podľa potrieb spracováva rôzne koncepcie a programy v súlade s platnou legislatívou s

            cieľom rozvoja mesta

           

 

Kvalifikačné predpoklady:

-       vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

-       prax v danej oblasti výhodou

-       bezúhonnosť

-       spôsobilosť na právne úkony

-       zdravotná spôsobilosť

 

Iné predpoklady:

-       schopnosť pracovať v tíme

-       zodpovednosť, precíznosť, dôslednosť

-       komunikatívnosť a príjemné vystupovanie

-       schopnosť pracovať pod stresom

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 25. októbra 2022 s označením „Projektový manažér“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

-       žiadosť o zaradenia do výberového konania

-       štruktúrovaný profesijný životopis

-       kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

-       čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

-       doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce projektového manažéra

-       písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Mgr. Milada Šimkovičová, tel. 048/63 06 218, milada.medvedova@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

 

 

V Brezne, 11.10.2022

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív