Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Pedagogický asistent

Zverejnené: 11.10.2022

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

V zmysle §84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

 

Kategória voľného pracovného miesta:

Pedagogický asistent  v MŠ v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. (PRIM II)

 

Požadované  predpoklady:

  • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z.  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (minimálne úplné stredné odborné vzdelanie)
  • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z
  • zdravotná spôsobilosť § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.
  • ovládanie štátneho jazyka § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu § 3 ods. 1 zákon č. 552/2003 Z.z.
  • požiadavky stanovené MV SR/ ÚSVRK-  ovládanie materinského jazyka detí z marginalizovanej rómskej komunity
  • osobnostné predpoklady - dobrý vzťah k deťom

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.11.2022

 

Pracovný pomer na dobu: určitú (do ukončenia projektu)

 

Platové podmienky: platová trieda 01 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Požadované doklady:

·      žiadosť o prijatie do zamestnania (uviesť telefónny a mailový kontakt)

·      profesijný životopis,

·      doklady o ukončenom vzdelaní,

·      súhlas so spracovaním osobných údajov,

·       čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti

·       lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca

·       doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka alebo maturitné vysvedčenie s maturitnou skúškou zo štátneho jazyka (slovenského)

·       čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

·      v prípade úspešnosti Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musia byť doručené najneskôr do 24.10.2022 do 09:00 na adresu:

Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 97701 Brezno

 

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Mestský úrad.  Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

 

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 26.10.2022 v čase od 09:00 hod v zasadačke Mestského úradu v Brezne, Nám. gen. M. R .Štefánika 3, Brezno, 1.posch..

 

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a  zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto.

 

Bližšie informácie nájdete na https://www.romovia.vlada.gov.sk/narodne-projekty/np-prim-ii-projekt-inkluzie-v-materskych-skolach/

 

 

V Brezne, dňa 12.10.2022

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív