Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby

Zverejnené: 12.09.2022

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby

 

Počet voľných pracovných miest: 4

Predpokladaný nástup: 01. októbra 2022

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 646 Eur

 

Popis pracovných činností:

-       monitorovanie a zabezpečenie bezpečnosti detí hlavne počas ich presunu do a zo školy;

-       dohliadanie na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie, vandalizmus, úmyselné poškodzovanie verejno–prospešných       zariadení, ap.);

-       upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľov, následne oznamovanie príslušnej inštitúcii;

-       kontrola pohybu a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov;

-       upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov, kontrolovanie dodržiavania zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené;

-       monitorovanie a nahlasovanie nelegálnych skládok;

-       asistencia a pomoc pri organizovaní a zabezpečovaní kultúrnych, spoločenských a  športových podujatí organizovaných mestom alebo členmi MRK;

-       monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktov v rámci MRK, ale aj MRK a majoritného obyvateľstva;

-       asistencia a pomoc hliadke mestskej polície a PZ SR;

-       dohliadanie nad verejným poriadkom v meste;

-       dohliadanie vo zvýšenej miere na poriadok v okolí pošty, na námestí a v jeho priľahlých uliciach v čase vyplácania dávok v hmotnej núdzi;

 

Uvedené pracovné miesto je začlenené pod Mestskú políciu s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:

 

-       ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

-       vek minimálne 18 rokov

-       nesmie byť právoplatné odsúdený za akýkoľvek trestný čin

-       bezúhonnosť

-       spôsobilosť na právne úkony

-       zdravotná spôsobilosť

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne Mestského úradu Brezno v termíne do 19. septembra 2022 s označením „Príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby“.

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

-       kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

-       výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

-       čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

-       doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce príslušníka miestnej občianskej poriadkovej služby

-       štruktúrovaný profesijný životopis

 

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Mgr. Július Štulajter, tel. 048/28 580 50, julius.stulajter@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

 

 

V Brezne, 12.09.2022

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív