Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2017/5206-02

Zverejnené: 08.08.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.


Číslo konania č. sp.:  2017/5206-02


Žiadateľ:  ROLTA s.r.o., Dr. Clementisa 7, 977 01 Brezno   


Predmet konania:  výrub 10 ks drevín (vŕba, topoľ)


Miesto výrubu:  na pozemku, parc. č. C-KN  836/4, 836/99, 2271/22 (ostatná plocha) a 2271/4, 2277/12 (zastavaná plocha a nádvorie)

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je vyčistenie parciel od náletových drevín a krovín, z dôvodu ich ďalšieho využitia v súlade s evidenčným stavom