Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole

Zverejnené: 04.08.2022

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste:

Riaditeľka  Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 Brezno oznamuje záujem  obsadiť voľné pracovné miesto : Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole

Počet obsadzovacích miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto: od 01.09.2022

Pracovný pomer: na dobu určitú do 31.8.2024

Platové podmienky: hrubá mzda 1 100,00 €

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania:

Zdravotnú starostlivosť v škole v súlade s §10b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene

a doplnení niektorých zákonov môže poskytovať zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 zákona č. 578/2004 Z. z.

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú:

a) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu

b) zdravotná spôsobilosť

·      vstupná lekárska prehliadka

c) odborná spôsobilosť

·      lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

·      sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória

v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté

v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo

ženská sestra

·      zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť

(Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár

·      verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.)

d) bezúhonnosť

·      odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace

e) registrácia v príslušnej stavovskej organizácii (komore)

·      lekár – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská lekárska komora

·      sestra – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

·      zdravotnícky záchranár – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

·      verejný zdravotník – odpis o registrácii ktorý vydá Slovenská komora medicínskotechnických pracovníkov

Požadované  doklady:

·      žiadosť o prijatie do zamestnania (uviesť telefónny a mailový kontakt),

·      štruktúrovaný profesijný životopis,

·      kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní preukazujúce odbornú spôsobilosť,

·      potvrdenie o registrácii v príslušnej stavovskej organizácii

·      súhlas so spracovaním osobných údajov,

·      čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti,

·      lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce zdravotníckeho pracovníka v škole,

·      čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

·      v prípade úspešnosti Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 22.8.2022 do 12.00 hod. osobne alebo poštou na adresu: Základná škola s materskou školou Pionierska 2, 977 01 Brezno.

Na obálke uveďte: “Zdravotnícky pracovník“.

Výber uchádzačov bude prebiehať formou osobného pohovoru, ktorý sa uskutoční 23.08.2022, čas upresníme telefonicky. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Erika Goceliaková, tel.: 048/6197805,  goceliakova@zsbrezno.edu.sk

Anna Kupcová, tel.: 048/6197801, kupcova@zsbrezno.edu.sk

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív