Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v MŠ

Zverejnené: 19.07.2022

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou MPČĽ 35, 977 01
Brezno
Kategória voľného pracovného miesta: Pedagogický zamestnanec v MŠ učiteľ MŠ pre deti
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami


Požadované predpoklady:

Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov (minimálne úplné stredné odborné vzdelanie)

Bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z

Zdravotná spôsobilosť § 16 zákona č. 138/2019 Z.z. ovládanie štátneho jazyka § 17
zákona č. 138/2019 Z.z.

Ovládanie štátneho jazyka § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.

Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu § 3 ods. 1 zákon č. 552/2003 Z.z.

Vzdelanie: vysokoškolské 2. stupňa, špeciálna pedagogika

Pracovný pomer na dobu: určitú

Predpokladaný termín nástupu: september 2022

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona
č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Požadované doklady:

žiadosť o prijatie do zamestnania (uviesť telefónny a mailový kontakt)

profesijný životopis

doklady o ukončenom vzdelaní,

súhlas so spracovaním osobných údajov,

čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti

lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického
zamestnanca

doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka alebo maturitné vysvedčenie s maturitnou
skúškou zo štátneho jazyka (slovenského)

čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

v prípade úspešnosti Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.


Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do
05.08.2022 do 12:00 hod. na adresu: Základná škola s materskou školou, MPČĽ 35, 97701
Brezno. Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ, autistická trieda
predprimárne vzdelávanie neotvárať“.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív