Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Územné rozhodnutie - TANK-O-MAT Invest a.s

Zverejnené: 24.07.2017

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

Ú Z E M N É     R O Z H O D N U T I E

 

 

        TANK-O-MAT Invest a.s. so sídlom Zámocké schody 2/A, Bratislava v zastúpení CEVING s.r.o. so sídlom P.O.BOX A 15, Krivá 18, Košice podali dňa 17.10.2016 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “ TANK-O-MAT Brezno, kontajnerová ČSPL“ na parcele parc. č. KN C 1072/7 v kat. úz. Brezno.

Pozemok parc. č. KN 1072/7 je vo vlastníctve Billa reality Slovensko, spol. s.r.o. podľa výpisu z LV č. 4609, ktorý dal stavebníkovi súhlas s umiestnením stavby.

Pozemok parc. č. KN C 1027/7 je v Katastri nehnuteľností vedený ako zastavané plochy a nádvoria.

 

Začatie konania bolo oznámené všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.

 

        Mesto Brezno v zastúpení primátorom mesta,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších noviel, posúdil návrh podľa § 37 a § 38 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších noviel zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

 

        Na podklade tohto vydáva podľa § 39 a § 39a  stavebného zákona v znení neskorších noviel

 

ROZHODNUTIE   O UMIESTNENÍ  STAVBY

 

„TANK-O-MAT Brezno, kontajnerová ČSPL“

 

na pozemku parc. č. KN 1072/7 v kat. úz. Brezno tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad.

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavieb sa určujú tieto podmienky:

Popis stavby

1) Stavba sa bude nachádzať v juhozápadnej časti jestvujúceho parkoviska predajne Billa na ulici Fraňa Kráľa č. l0 v Brezne, parc. č. 1072/7 ( katastrálne územie Brezno ).

Z prevádzkového hľadiska je ČSPL riešená ako jednosmerná, so štyrmi výdajnými stojanmi s prevádzkovým tokom smerom od supermarketu Billa. Čerpacia stanica svojim usporiadaním umožňuje tankovať naraz 4 osobným automobilom.

Príjazd motorizovaných zákazníkov do areálu supermarketu Billa je zo Švermovej ulice s odbočením na ulicu Ladislava Sáru a cez zásobovaciu komunikáciu predajne Billa. Výjazd je cez parkovisko na Švermovu ulicu.

Príjazd zásobovacej cisterny s pohonnými látkami je zo Švermovej ulice cez ulicu Ladislava Sáru, zásobovaciu komunikáciu supermarketu Billa. Výjazd zásobovacej cisterny je cez parkovisko supermarketu Billa späť na Švermovu ulicu.

Objektová skladba :

SO 01 Kontajnerová ČSPL – Kontajnerovú čerpaciu stanicu pohonných látok tvorí oceľový, certifikovaný kontajner so zabudovaným technologickým vybavením pôdorysných rozmerov 3,10 x 9,80 m a výšky 3,20 m. V pozdĺžnom smere je kontajner rozdelený na štyri časti - strojovňa čerpadiel s nádržou na benzín 95N s objemom 12,75 m3, technická miestnosť, servisný priestor a nádrž na naftu s objemom 12,75 m3. Obvodové steny kontajnera sú z trapézového plechu, ktorý je uchytávaný na nosnú konštrukciu kontajnera z uzavretých profilov. Na trapézový plech je osadená pomocná oceľová konštrukcia obkladového kazetového systému. Podlaha je z ryhovaného oceľového plechu na priečnych nosníkoch. Strop kontajnera je z oceľového ryhovaného plechu na priečnych oceľových U nosníkoch so servisnými otvormi prekrytými odklápacími poklopmi. Na kontajneri je osadená oceľová konštrukcia prestrešenia. Spodná hrana prestrešenia umožňuje prejazd nákladného automobilu pod strešnou konštrukciou - svetlá výška min. 4,2 m. Strešná krytina je z trapézového plechu vyspádovaného k stredovému pozdĺžnemu odvodňovaciemu žľabu, zo spodnej strany je strecha otvorená s priznanými oceľovými prvkami. Kontajner a konštrukcia strechy budú obložené kazetovým obkladom vo farbách obchodnej značky spoločnosti TANK-O-MAT. Do objektu čerpacej stanice nemá verejnosť prístup, na objekte sa nachádzajú len servisné a technologické otvory. Vstupné dvere sú oceľové do oceľovej zárubne z uzavretých profilov obložené kazetovým systémom.

SO 02 Havarijná nádrž 10,00 m3 - Nádrž je uložená v zemi s dnom v hÍbke -3,10 m pod úrovňou stáčacej plochy. Nádrž má priemer 1,6 m, jej dĺžka je 5,8 m a má objem 10 m3. Je prepojená s povrchom terénu tzv. dómovou šachtou rozmerov 1000 x 1200 mm, cez ktorú sú vedené potrebné prepojovacie technologické potrubia a elektrorozvodov s pieskovým obsypom hrúbky 20 cm.

SO 03 Spevnené plochy - Spevnená plocha pri výdajných stojanoch ( po oboch stranách čerpacej stanice) bude od okolitej spevnenej plochy zo zámkovej dlažby oddelená cestnými nábehovými obrubníkmi so skosením, osadených tak, aby nebola plocha pri stojanoch znížená oproti okolitej ploche. Spevnená plocha pre stáčanie ( pri prednej strane čerpacej stanice ) bude od okolitej spevnenej plochy zo zámkovej dlažby oddelená cestnými nábehovými obrubníkmi so skosením, osadených tak, aby sa vytvorila záchytná nádrž, ale zároveň aby nebola stáčacia plocha znížená oproti okolitej ploche. Daný návrh zabezpečí zachytávanie znečistených vôd.

SO 04 Dažďová kanalizácia - Odvádzanie dažďových vôd z príjazdovej spevnenej plochy a strechy čerpacej stanice bude pomocou priečneho a pozdĺžneho sklonu do novej uličnej vpuste UV 4, ktorá bude napojené na jestvujúcu kanalizáciu parkoviska supermarketu Billa.

SO 05 Prípojka NN - Pripojenie bude z existujúceho NN rozvádzača predajne BILLA káblom NYY J 4x25, ktoré sa ukončia v hl. rozvádzači RH v kontajneri.

SO 06 Dátová prípojka - V objekte bude riešené pripojenie kontajneru ČSPL TANK-O-MAT na verejnú dátovú sieť prostredníctvom siete Slovak Telekom v mieste pripojenia podľa určenia majiteľa Slovak Telekom.

SO 07 Vonkajšie osvetlenie

Bude riešené prostredníctvom nového stožiaru s výbojkovým svietidlom pre osvetlenie výjazdu z ČS.

 

2) Dodržať požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

 

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek OPaK, vyj.č. OU-BR-OSZP-2016/005787 z 20.7.2016:

1/ Minimalizovať, na nevyhnutný možný rozsah, prípadný výrub drevín, z dôvodu realizácie stavby.

2/ V prípade potreby výrubu drevín, alebo krovín, z dôvodu realizácie stavby, postupovať v zmysle § 47 ods. 3, zákona Č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.

3/ Vrchný humusový horizont, odobratý z miesta výstavby pred započatím stavebných prác, použit' v maximálnej možnej miere na rekultiváciu okolia stavby.

4/ Narušené trávnaté plochy, ako aj povrchy rýh po prípojkách, uviesť do pôvodného stavu /urovnať a vytvorit' podmienky na opätovné ozelenenie/,

 

SSE – D, a.s. Žilina, vyj.č.4600024055 z 2.5.2016:

 1. V predmetnej lokalite a jej tesnej blízkosti sa nachádzajú podzemné VN vedenia,
  podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám prikladáme
  na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (červenou plnou VN vedenia 22kV
  podzemné, zelenou plnou NN podzemné).
 2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
  251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. ( VN a NN zemné
  káblové vedenie na každú stranu l.meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame
  neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 3. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
 4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe
  objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s. z príslušného pracoviska Technická
  príprava a RP Brezno, tel. 041/5193808.
 5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, ako aj pri
  prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne
  predjednať postup prác na príslušnom pracovisku Technická príprava a RP.
 6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor
  prizvať zástupcu SSE - D, a.s. z pracoviska Technická príprava a RP na kontrolu
  zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
  7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor
  min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich
  zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 7. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné
  vedenia tretích osôb.

 

 

StVPS a.s. Banská Bystrica, vyj.č. 10910/2016/ZC3279-872 z 8.8.2016:

Upozorňujeme na existenciu prípojok vody a kanalizácie pre existujúce objekty v blízkosti záujmovej parcely.

Pred spracovaním projektovej dokumentácie zámeru stavby v záujmovom území požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe SIVPS a.s. závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení existujúcich zariadení v správe našej spoločnosti. Vytýčené potrubia vodárenskej infraštruktúry požadujeme vyznačiť do projektovej dokumentácie.

Požadujeme rešpektovať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle Zákona číslo 442/2002 Z.z. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraj potrubia na obidve strany pre verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do 500 mm vrátane a min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraj potrubia na obidve strany pre verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad 500 mm.

V ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákonu 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách zakázané:

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,

- vysádzať trvalé porasty,

- umiestňovať skládky,

- vykonávať terénne úpravy.

Úpravu povrchu nad vodovodným a kanalizačným potrubím, ak sa nachádza v nespevnených plochách, mimo cestnej komunikácie požadujeme riešiť z rozoberaterného materiálu.

Pri vzájomnom križovaní a súbehu podzemných vedení požadujeme dodržať najmenšie dovolené zvislé a vodorovné vzdialenosti medzi podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005.

V zmysle § 19 ods. 6 Zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach upozorňujeme stavebníka na povinnosť v prípade zásahov do terénu vrátane pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, pripadne prevádzkovateľa.

So Zákazníckym centrom StVPS a.s., Závod 01 Banská Bystrica, Sekurisova 4, Brezno požadujeme prejednať objednávku na vytýčení existujúcich zariadeni v správe našej spoločnosti.

Projektovú dokumentáciu investičného zámeru požadujeme predložiť na posúdenie.

 

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek OO, vyj.č. OU-BR-OSZP-2016/006139-002 z 27.7.2016:

 1. Investor požiada orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o súhlas potrebný na vydanie rozhodnutia o povolení stavby zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. l písm. a) zákona o ovzduší.
 2. Akékoľvek zmeny týkajúce sa umiestnenia predmetnej stavby zdroja je potrebné oznámiť tunajšiemu úradu, ktorý posúdi, či si vyžadujú vydanie osobitného súhlasu orgánu ochrany ovzdušia. Zvlášť upozorňujeme na zmeny, následkom ktorých môže vzniknúť nesúlad s predloženým projektom pre územné rozhodnutie.

 

 

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek OH, vyj.č. OU-BR-OSZP-2016/005797-002 z 9.8.2016:

- odpady stavebného charakteru, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom 17 01 01 – betón (cca 68,0t) a pod katalógovým číslom 17 03 02 – bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 nie je dovolené používať na terénne úpravy pozemku, je možné zhodnotiť ich pri stavbe len ako stavebný materiál, nadbytočné množstvo odovzdať prednostne do zariadenia určeného na ich zhodnotenie vrátane mobilných zariadení – súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja, v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať na zneškodnenie na skládku „Sekológ“, prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno

- zabezpečiť materiálové zhodnotenie odpadov, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla 15 01 01 - obaly z papiera a lepenky, 15 0102 - obaly z plastov, 15 0103 - obaly z dreva a 17 04 07- zmiešané kovy;

- zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie;

- zabezpečiť vhodný spôsob zneškodnenia nebezpečného odpadu, zaradeného podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové číslo 15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami;

-  odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

-  tunajšia štátna správa v odpadovom hospodárstve požaduje svoju účast' na kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe.

 

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ŠVS, vyj.č. OU-BR-OSZP-2016/006536 z 8.8.2016:

Realizácia nádrže nebezpečných látok, t.j. nádrží na uskladnenie pohonných hmôt podlieha v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný zákon) vydaniu súhlasu na realizáciu nádrží nebezpečných látok, o ktoré je investor povinný požiadať Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

 

Mesto Brezno, odbor ŽPaSP – úsek dopravy:

-Priechody pre chodcov cez ulicu L. Sáru a výjazd z parkoviska Billa doplniť zvislým dopravným značením a osvetlením v zmysle vyhlášky 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-K ďalšiemu konaniu predložiť návrh dopravného značenia odsúhlasený ODI Brezno a požiadať Mesto Brezno o určenie dopravného značenia

 

Okresný úrad Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

 1. Pri obmedzení dopravy je potrebné požiadať cestný správny orgán o čiastočnú uzávierku pozemnej komunikácie a žiadosť doložiť súhlasným stanoviskom ORPZ ODI v Brezne a vyjadrenia BB RSC, a.s.
 2. V prípade čiastočnej uzávierky musí byť táto určená a označená dočasným dopravným značením, odsúhlaseným ORPZ ODI Brezno.
 3. Počas realizácie stavebných prác je zakázané skladovanie použitého materiálu a výkopovej zeminy na pozemných komunikáciách, cestnom pozemku a v jeho blízkosti.
 4. Pri uskutočňovaní prác nesmie dôjsť k znečisteniu na pozemných komunikáciách. Prípadné znečistenie je potrebné bez meškania odstrániť.
 5. Práce v tesnej blízkosti cesty nesmú ohroziť výkon zimnej údržby cesty, t.j. 01.11. do 15. 04. príslušného kalendárneho roka.
 6. Čerpacia stanica bude určená len pre osobné vozidlá. Pre nákladné vozidlá nezodpovedá šírka vjazdu a výjazdu. Zároveň je to potrebné označiť aj dopravným značením.
 7. Po ukončení stavby, dôjde k zmene dopravného určenia, preto je potrebné požiadať pred spustením prevádzky o trvalé dopravné značenie odsúhlasené ORPZ ODr Brezno.
 8. K uvedenej stavbe je potrebné aj vyjadrenie Mesta Brezno, nakoľko stavba rieši použitie napojenia cez miestnu komunikáciu na ul. Ladislava Sáru.
 9. Napojenie nesmie prekonať výškový rozdiel medzi komunikáciou a pozemkom.
 10. Pri zabezpečovaní prác pri užívaní pozemnej komunikácie musia byť rešpektované všetky ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.
 11. V prípade nesplnenia určených podmienok bude cestný správny orgán postupovať podľa ustanovenia § 22a zákona č. 13 5/1961 Zb. v znení neskorších predpisov
 12. Ťarchy spojené s užívaním cestných pozemkov počas výstavby znáša v plnej miere investor.

 

BBRSC Banská Bystrica, vyj.č BBRSC/06061/2016 z 19.12.2016:

- Zriadenie dopravného napojenia - vjazdu na cesty II. a III. triedy podlieha samostatnému povol'ovaciemu konaniu. Príslušným cestným správnym orgánom je Okresný úrad v Brezne, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý je nutné požiadať o stanovisko k PD vjazdu, resp.

povolenie vjazdu.

- Realizácia prác v telese cesty podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty od Okresného úradu v

Brezne, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

- Požiadať o stanovisko k PD vjazdu OR PZ - ODI v Brezne

Napojenie vjazdu a spevnených plôch:

- vjazd k čerpacej stanici je zo Švermovej ulice v cesty III/2396 s odbočením na ulicu Ladislava Sáru (miestna komunikácia) a cez zásobovaciu komunikáciu predajne Billa s výjazdom cez parkovisko na Švermovu ulicu na cestu III/2396.

- vybudovaním kontajnerovej ČSPL nesmie byť narušený odvodňovací systém dotknutej cesty,

- žiadateľ bude zabezpečovať riadnu údržbu a čistenie vjazdu a odvodňovacieho systému

vrátane odvodňovacieho žľabu.

Všeobecné podmienky a doprava:

- práce v dotyku s cestou nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby, t.j. od 1.11. do 31.03. príslušného kalendárneho roka,

- stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie,

- mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,

- pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,

- začatie prác v dotyku s cestou musí byť písomne (aj mailom na podatelna@bbrsc.sk) nahlásené min. 5 pracovných dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., Banská Bystrica, (vedúci strediska Brezno - p. Bubelíny, tel.: 0905516752 alebo technickému pracovníkovi - Ing. Gašper, tel.: 0918543720),

- po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty a pozemok uviesť do náležitého stavu a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 3 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s. oblasť Banská Bystrica,

- na práce vykonané v telese cesty požadujeme záruku v trvaní 36 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác zodpovedným pracovníkom BBRSC, a.s.

- v prípade obmedzenia premávky na ceste počas realizácie požiadať Okresný úrad v Brezne, odbor

cestnej dopravy a pozemných komunikácií o čiastočnú uzávierku cesty,

- žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením, ktoré odsúhlasí OR PZ - ODI v Brezne,

- v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnemu orgánu a správcovi cesty,

- pri realizácií stavebných prác v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava, vyj.č .6611609537 z 12.4.2016:

 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:

Emil Šníder, emil.snider@telekom.sk, +421 48 4141203

 1. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 2. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 3. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 6. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 7. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:

Ján Zauška, jan.zauska@telekom.sk, +421 45 5321630, 0902719521.

 1. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
 2. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
 3. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

 

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

 • Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom,a.s.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 • Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

 • Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 • Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 • Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 • Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 • Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 • Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129
 • Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

 • V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (telekom.sk).
 • Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

 

V konaní bola uplatnená  námietka mesta Brezno, architekta mesta.

Mesto Brezno, architekt mesta, trvá na svojom stanovisku č. MsÚ-2016/224-57 zo dňa 06.12.2016 a má zato, že stavba bude nadmieru dopravne zaťažovať lokalitu.

Rozhodnutie o námietke:

Námietka sa zamieta.

 

         Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podané ohlásenie jednoduchej stavby podľa § 55 odst. 2 stavebného zákona umiestnenej týmto rozhodnutím

 

Odôvodnenie:

             Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad zaevidoval  dňa 17.10.2016 návrh TANK-O-MAT Invest a.s. so sídlom Zámocké schody 2/A, Bratislava v zastúpení CEVING s.r.o. so sídlom P.O.BOX A 15, Krivá 18, Košice na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “ TANK-O-MAT Brezno, kontajnerová ČSPL“ na parcele parc. č. KN C 1072/7 v kat. úz. Brezno. Mesto Brezno, stavebný úrad v priebehu územného konania zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe výsledkov konania vydal rozhodnutie č.2016/5444-04 z 15.12.2016, ktorým návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby zamietol. Voči rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti sa v zákonom určenej lehote odvolal TANK-O-MAT Investment a.s., Zámocké schody 2/A, Bratislava. Okresného úradu Banská Bystrica, dobor výstavby a bytovej politiky rozhodnutím č. OU-BB-OVBP2-2017/010081-2,DD zo dňa 06.03.2017 rozhodnutie mesta Brezno, stavebného úradu č.MsÚ-2016/5444-04 z 15.12.2016 zrušil a vrátil na nové konanie. Stavebný úrad na základe žiadosti a rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica č. OU-BB-OVBP2-2017/010081-2,DD zo dňa 06.03.2017  oznámil všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania a na deň 24.05.2017 nariadil ústne konanie spojené s miestnym šetrením. Ústne konanie spojené s miestnym šetrením bolo oznámené  verejnou vyhláškou vyvesením v úradnej tabuli a elektronicky.

Na miestnom šetrení bolo zistené, že stavebné práce na stavbe nie sú  zahájené. Umiestnenie stavby je navrhované v zastavanom území mesta Brezna, pri prevádzke Billa reality Slovensko s.r.o. s možnosťou napojenia na inžinierske siete.

V konaní bola uplatnená  námietka mesta Brezno, architekta mesta, Ing. Barbory Halásovej v náväznosti na petíciu proti výstavbe čerpacej stanice.

Ing. Halásová nesúhlasí s vydaním územného rozhodnutia, trvá na svojom stanovisku č. MsÚ-2016/224-57 zo dňa 06.12.2016 a má zato, že stavba bude nadmieru dopravne zaťažovať lokalitu a je v rozpore s funkčnou štruktúrou územia.

Rozhodnutie o námietke stavebný úrad v konaní zamietol z nasledovného dôvodu.

Predmetná plocha, na ktorej sa má realizovať stavba "TANK-O-MAT Brezno, kontajnerová
ČSPL" spadá v zmysle platného Územného plánu mesta Brezno (ďalej UPN), ktorý bol
schválený dňa 14.12.2001 uznesením Mestského zastupiteľstva v Brezne č. 134/2001/II a jeho
záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Č. 65/2001 (s účinnosťou od
01.01.2002) v znení neskorších zmien a doplnkov, do urbanistického okrsku č. 4 Sídlisko Západ
a Stred a je v zmysle výkresu Č. 2/a - Plán funkčného využitia územia definovaná ako obytné
územie mestského typu (BM). Z hľadiska regulácii funkcii a skladby objektov v urbanizovanom
území je dané územie definované nasledovne:

Slúži prevažne pre bývanie v bytových domoch alebo v skupinách rodinných domov na
pozemkoch menších ako 600 m2, pre umiestňovanie zariadení občianskej vybavenosti a
remesiel a služieb slúžiacich pre obsluhu tohto územia. Prevádzkovanie týchto zariadení
nesmie mať z hľadiska životného prostredia negatívny vplyv na kvalitu bývania. Neprípustné sú také aktivity, ktoré produkujú hluk, zápach, pôsobia neesteticky alebo
vyžadujú ťažkú nákladnú dopravu. Z hľadiska riešenia dopravy je potrebné v týchto územiach vylúčiť nákladnú dopravu s výnimkou časovo regulovanej dopravnej obsluhy. Odstavovanie a garážovanie osobných vozidiel je nutné riešiť na pozemkoch bytových resp. rodinných domov.

Medzi prípustné funkcie (za určitých obmedzujúcich podmienok) sú v bode Č. 18 uvedené aj
čerpacie stanice PHM.

Pre regulovanie priestorového usporiadania mesta je záväzným dokumentom výkres Č. 3 Plán
priestorového usporiadania územia. Pre predmetnú plochu je stanovený koeficient maximálnej
prípustnej hladiny zástavby 8 (vyjadrujúci maximálny počet nadzemných podlaží + využiteľné
podkrovie) a koeficient zastavanosti územia 60 % (vyjadrujúci maximálny pomer zastavanej
časti pozemku k celkovej ploche pozemku).

Podľa platného územného plánu a jeho záväzných regulatívov funkčného využitia plôch sú
čerpacie stanice PHM v predmetnom území prípustné a teda v danom území je počítané aj s dopravným zaťažením v rámci prevádzky ČSPL.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia navrhovateľ doložil súhlasné stanoviská, vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov, ktoré pre účely konaní podľa stavebného zákona majú povahu záväzného stanoviska dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, pričom obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia
záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci (§ 140b ods. 1
stavebného zákona).

K umiestneniu predmetnej stavby sa súhlasne vyjadrili  nasledovné orgány a účastníci konania spolupôsobiaci v konaní: Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ 01 Banská Bystrica, Slovak Telecom a.s. Bratislava, Slovenský plynárenský priemysel a.s. OZ Zvolen,  Technické služby Brezno, Michlovský s.r.o., Ministerstvo obrany SR Bratislava, Okresný úrad Brezno, odb. starostlivosti o ŽP – úsek OH, ŠVS, OPaK, OO, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Brezno, Okresný úrad Brezno – Odbor krízového riadenia, Mestský úrad Brezno – odbor ŽPaSP, úsek dopravy, OR PZ Brezno, Okresný úrad Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

       Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia bola žiadosť a doklady k nej priložené, vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania, poznatky zistené vlastným prieskumom pri miestnom šetrení.

        Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní preskúmal predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie neodporuje hľadiskám starostlivosti o životné prostredie ani neohrozuje životné prostredie.

Ich vyjadrenia neboli záporné ani protichodné a podmienky boli zahrnuté do tohto rozhodnutia.

        Stavba vyhovuje aj všeobecným technickým podmienkam na výstavbu určeným zákonom č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon v znení noviel. 

        Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení noviel uhradený vo výške 100,- € do pokladne Mestského úradu v Brezne.

 

 

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších noviel proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na stavebnom úrade - Meste Brezne so sídlom na M. R. Štefánika č. 1 v Brezne. Toto rozhodnutie  možno preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných  prostriedkov.

 

                                                                                       JUDr. Tomáš Abel. PhD,

                                                                                                    primátor mesta

                                                                                Mgr. Martin Juhaniak, prednosta MsÚ

                                                                                               na základe poverenia

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon v znení neskorších noviel. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obci alebo mesta.