Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí územného konania - Brezno – prepojenie na VDJ Podkoreňová

Zverejnené: 21.07.2017

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

Vec

Oznámenie o začatí územného konania.

 

 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, podali dňa 04.05.2017 a doplnili dňa 07.07.2017  návrh  na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby  “Brezno – prepojenie na VDJ Podkoreňová“  na  pozemkoch parc.č.KN – líniová stavba v  k.ú. Brezno.

 

Uvedeným dňom sa začalo územné konanie.

 

Mesto Brezno – stavebný úrad príslušný podľa § 117 odst.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a  známym  účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň

 

04.08.2017 (piatok)  o 10,00 hod.

 

so zrazom na Mestskom úrade v Brezne, Nám.gen.M.R.Štefánika č.3, Brezno, poschodie, zasadačka mestského zastupiteľstva.

 

Do podkladov rozhodnutia  možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom úrade v Brezne – kancelária stavebného úradu Nám.gen.M.R.Štefánika č.1, prízemie č.dverí 7, v úradných dňoch  a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky  k  návrhu uplatniť najneskoršie na ústnom pojednávaní, inak sa k nim nebude prihliadať. V tejto lehote oznámia svoje  stanoviská aj dotknuté orgány.

V súlade s ustanovením § 42 ods.4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.   

Pokiaľ sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Toto  oznámenie   má  povahu  verejnej  vyhlášky  podľa  § 36  ods.4 stavebného zákona  a musí  byť  vyvesené  po  dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno a na webovej stránke mesta Brezno.      

           

                                                                              JUDr.Tomáš Abel, PhD.,           

                                                                          primátor mesta,                 

                                                                           v zastúpení Mgr. Martinom Juhaniakom, 

                                                                        prednostom MsÚ Brezno        

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív