Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Pedagogický asistent

Zverejnené: 06.06.2022

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

V zmysle §84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola s materskou školou MPČĽ 35, Brezno

Kategória voľného pracovného miesta:

Pedagogický asistent v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. (PRIM II)

Požadované  predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z.  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (minimálne úplné stredné odborné vzdelanie)
 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z
 • zdravotná spôsobilosť § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • ovládanie štátneho jazyka § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu § 3 ods. 1 zákon č. 552/2003 Z.z.
 • požiadavky stanovené MV SR/ ÚSVRK-  ovládanie materinského jazyka detí z marginalizovanej rómskej komunity
 • osobnostné predpoklady - dobrý vzťah k deťom

Predpokladaný termín nástupu: august 2022

Pracovný pomer na dobu: určitú (do ukončenia projektu)

Platové podmienky: platová trieda 01 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania (uviesť telefónny a mailový kontakt)
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca
 • doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka alebo maturitné vysvedčenie s maturitnou skúškou zo štátneho jazyka (slovenského)
 • čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • v prípade úspešnosti Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 21.06.2022 do 12:00 na adresu:

Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Mestský úrad.  Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 28.06.2022 v čase od 10:00 hod v zasadačke č. 2, Mestského úradu v Brezne, Nám. gen. M.R.Štefánika 2, Brezno, 1.posch..

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a  zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto.

Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

 

 

V Brezne, dňa 06.06.2022

                                                           

JUDr. Tomáš Abel,v.r.

primátor mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív