Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam - Výberové konanie na pozíciu terénneho pracovníka

Zverejnené: 19.07.2017

Mesto Brezno, Nám.gen. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

 • 2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa  09. 08. 2017 o 9.00 hod. v priestoroch zasadačky č. 2 Mestského úradu v Brezne, Nám. gen. M.R.Štefánika 2, 1. poschodie 

Záujemcovia o  uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu mestského úradu.

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP a TP- NEOTVÁRAŤ“.  

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 04. 08. 2017 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • životopis uchádzača (odporúča sa forma Europass),
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.

 

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu terénny pracovník:

 • ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.[1]

Výberové kritériá na pozíciu terénny pracovník  sú:

 

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
 2. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).
 3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo

       organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 1. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (  rómsky, maďarsky a pod.)
 2. Znalosť cieľovej skupiny ( pobyt v nej a pod.)

 

Každý úspešný uchádzač na pozíciu terénny sociálny pracovník alebo terénny pracovník, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže obci predložením výpisu z registra trestov (originál alebo overená fotokópia nie staršia ako 3 mesiace).

 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Miestom výkonu práce sú rómske osady v meste Brezno a jeho prímestských častiach a kancelária TSP v priestoroch Mestského úradu Brezno

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.09.2017

 

Popis práce Terénneho pracovníka:[2]

 • asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.
 • pod vedením terénneho sociálneho pracovníka aktívne vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych klientov, poskytuje informácie smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb, sprevádza klienta, pripravuje stretnutia s rodinami klientov, približuje kultúrny kontext lokálnej komunity terénnemu sociálnemu pracovníkovi, vytvára sociálne a spoločenské kontakty a aktivizuje klientov pod vedením sociálneho pracovníka, administratívne spracúva výkon svojej práce;
 • podieľa sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie, konzultuje s terénnym sociálnym pracovníkom v rámci svojho metodického vedenia, spolupracuje s koordinátorom terénnej sociálnej práce, riadi sa usmerneniami terénneho sociálneho pracovníka, dokáže sa priebežne vzdelávať a udržiavať si odbornú spôsobilosť.

 

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

verzia na stiahnutie  

 


[1] Nižšie stredné odborné vzdelanie, (absolvovanie dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v

 strednej odbornej škole alebo v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom

 stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených

 štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list; v zmysle zákona

 č. 245/2008 Z. z.,§16, ods. 4, písm. a).

[2] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív