Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Školský špeciálny pedagóg (1 pracovné miesto)

Zverejnené: 13.01.2022
Úväzok:
plný
Dátum nástupu:1.2.2022
Miesto:  Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
Požiadavky:
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 15. 1. 2020.

ĎALŠIE POŽIADAVKY:
Schopnosť pracovať v tíme,
profesionalita a odbornosť,
zodpovednosť, samostatnosť,
flexibilita, komunikatívnosť,
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

POŽADOVANÉ DOKLADY:
Žiadosť s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom, štruktúrovaný životopis,
fotokópie dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi, písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia.

TERMÍN PODANIA ŽIADOSTI:
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte poštou alebo elektronicky. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor. Riaditeľstvo školy bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

PRACOVNÉ PODMIENKY:
Pracovný pomer na dobu určitú - do 30. 06. 2023.

FORMA ODMEŇOVANIA:
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Školský špeciálny pedagóg bude pracovať v základnej škole a podieľať sa na realizácii projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II".