Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Obchodná verejná súťaž - prenájom pozemkov v Brezne časť Michalová

Zverejnené: 07.07.2017

MESTO BREZNO

 Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľného majetku Mesta Brezno  v k. ú. Brezno pri Obci Michalová

 

Predmet súťaže:

  • pozemok parc. reg. E-KN č. 9410/1- trvalé trávne porasty o výmere 433 620 m2, k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaný na LV č. 5804, v prospech mesta Brezno.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže predkladáme na stiahnutie v priloženom súbore č. 1.

 

Súbory na stiahnutie:

  1. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
  2. Tlačivo „Cenová ponuka- Michalová“ – súťažný návrh pre fyzickú osobu
  3. Tlačivo „Cenová ponuka- Michalová“ – súťažný návrh pre fyzickú osobu-podnikateľa
  4. Tlačivo „Cenová ponuka- Michalová“ – súťažný návrh pre právnickú osobu

 Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív