Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022

Zverejnené: 26.11.2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2022:

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

a) Pravidelné, tematické kontroly

 1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období

 2. Kontrola vybavovania sťažností v podmienkach mestskej samosprávy

 3. Kontrola vybavovania petícií v podmienkach mestskej samosprávy

 4. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta

 5. Kontrola čerpania príspevkov z rozpočtu mesta na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v podmienkach mestskej príspevkovej organizácie

 6. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta a s majetkom mesta v podmienkach mestských rozpočtových organizácií

 7. Kontrola dodržiavania auplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta u vybraných osôb, ktorým boli dotácie poskytnuté

b) Ostatné kontroly

 1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Brezne

 2. Kontroly vykonávané na základe podnetu primátora mesta, ak vec neznesie odklad

 3. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti

B. PLNENIE INÝCH ÚLOH

 1. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta Brezno za rok 2021

 2. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v meste Brezne.

   

   

 

Ing. Ingrid Konečná Veverková

hlavná kontrolórka mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív