Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Opatrovateľka v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“

Zverejnené: 22.11.2021

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Opatrovateľka v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“

 

Minimálny počet obsadzovaných miest: 5

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01.01.2022

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dĺžky odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálna základná zložka mzdy je  650 eur.

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod MsÚ Brezno – Odbor starostlivosti o obyvateľa  ako  Zariadenie pre seniorov a denný stacionár „Boženka“.

Informácie o pracovnom mieste

 • Poskytovanie pomoci pri sebaobslužných  úkonoch (osobná hygiena, celkový kúpeľ,   stravovanie, pitný režim, vyprázdňovanie, sprievod na toaletu, obliekanie, pomoc pri chôdzi, polohovanie, dodržiavanie liečebného režimu)
 • základné sociálne aktivity: sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, pri záujmových činnostiach

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • alebo úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • alebo stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • alebo nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

 

Požiadavky:

 •  prax v oblasti opatrovania výhodou
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • občianska bezúhonnosť
 • spoľahlivosť
 • ochota pomáhať
 • samostatnosť
 • spoľahlivosť

 

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 06. decembra 2021 s označením „Opatrovateľka pre ZPS a DS“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon uvedenej práce
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

PhDr. Janka Lemberková , tel. 048/63 06 240, janka.lemberkova@brezno.sk

 

V Brezne, 22.11.2021