Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Zamestnanca na výdaj stravy/skladníka v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“

Zverejnené: 12.11.2021

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Zamestnanca na výdaj stravy/skladníka v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01.01.2022

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dĺžky odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálna základná zložka mzdy je  623 eur.

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod MsÚ Brezno – Odbor starostlivosti o obyvateľa  ako  Zariadenie pre seniorov a denný stacionár „Boženka“.

Informácie o pracovnom mieste

 • prípravné práce pre výdaj jedla (ohrev a príprava technologických zariadení) kvalitatívne i kvantitatívne preberanie jedla z výrobne jedál v termoportoch a gastronádobách)
 • roztriedenie a uloženie jedla do výdajných pultov, v zmysle gastronomických pravidiel
 • výdaj stravy prijímateľom sociálnych služieb
 • upratanie výdajne jedla
 • preberanie tovaru dodaného do skladu
 • ukladanie a skladovanie a výdaj tovaru
 • udržiavanie skladových priestorov v predpísaných podmienkach
 • zaisťovanie bezpečnosti tovaru
 • zodpovednosť za správu materiálu, kontrola záručných lehôt skladových zásob
 • aktualizácia údajov o zásobách, evidencia pohybu zásob a vedenie záznamov o         zásobách tovaru

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie v odbore potravinárstvo, alebo stravovanie
 • stredoškolské vzdelanie iného zamerania  (potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov - zdravotný, potravinársky preukaz v zmysle  zákona č. 355/2007 Z.z)
 • vodičské oprávnenie skupiny B

 

 

 

Požiadavky:

 • bez požiadaviek na odbornú prax
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • občianska bezúhonnosť
 • spoľahlivosť
 • ochota pomáhať
 • samostatnosť
 • spoľahlivosť

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 26. novembra 2021 s označením „Zamestnanec na výdaj stravy/skladník pre ZPS a DS“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon uvedenej práce
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

 

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

PhDr. Janka Lemberková , tel. 048/63 06 240, janka.lemberkova@brezno.sk

 

V Brezne, 12.11.2021