Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Samostatný odborný referent na úseku účtovníctva a výkazníctva

Zverejnené: 03.11.2021

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Samostatný odborný referent na úseku účtovníctva a výkazníctva

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod odbor ekonomiky a financovania s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:

  • ukončené stredoškolské vzdelanie – zameranie ekonomické
  • prax v oblasti ekonomiky – účtovníctva 5 rokov
  • bezúhonnosť
  • spôsobilosť na právne úkony
  • zdravotná spôsobilosť

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 16. novembra 2021 s označením „SOR na úseku účtovníctva a výkazníctva“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
  • výpis RT nie starší ako 3 mesiace
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
  • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce SOR na úseku účtovníctva a výkazníctva
  • štruktúrovaný profesijný životopis

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 800,00 Eur

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je  01.12.2021.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

Ing. Ružena Šefranková, tel. 048/63 06 250, ruzena.sefrankova@brezno.sk

 

 

V Brezne, 02.11.2021