Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Obchodná verejná súťaž - byt č. 25,na ulici Fraňa Kráľa č.3 v Brezne

Zverejnené: 04.07.2017

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a §9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku Mesta Brezno a to :  

 

byt č. 25, na šiestom p. bytového domu na ulici Fraňa Kráľa č.3 v Brezne, súpisné číslo 1223 vedený na LV č. 4592, postavený na pozemkoch parc.č. C-KN 697/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 290 m2 , C-KN 697/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 287 m2, kat. územie Brezno, obec Brezno, vedených na LV č. 12205 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu vo veľkosti 2855/270944 a spoluvlastnícky podiel k pozemkom vo veľkosti 2855/270944

 

 Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív