Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Polícia upozorňuje - ochrana prírody

Zverejnené: 10.08.2021

Policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Brezne zameraného na environmentálnu kriminalitu budú v spolupráci so zástupcami štátnej ochrany prírody aj naďalej pokračovať v preventívno-bezpečnostných akciách zameraných na neoprávnené jazdy v zákonom chránených územiach. Najčastejšie sa občania dopúšťajú porušení v zmysle § 305 a § 306 Trestného zákona.

 

      Územnou ochranou prírody a krajiny sa rozumie ochrana prírody a krajiny na území Slovenskej republiky alebo jeho časti. Pre územnú ochranu prírody a krajiny sa ustanovuje 5 stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje.

 

Chránené územia a ich ochranné pásma

Lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu a biotopy národného významu a biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, významné krajinné prvky alebo prírodné výtvory, možno vyhlásiť za chránené územia:

 

 • chránená krajinná oblasť - platí v nej vo všeobecnosti II. stupeň ochrany,
 • národný park - platí v ňom vo všeobecnosti III. stupeň ochrany,
 • chránený areál - platí v ňom II., III., IV. alebo V. stupeň ochrany,
 • prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia - platí v nej vo všeobecnosti IV. alebo V. stupeň ochrany,
 • prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka - platí v nej vo všeobecnosti IV. alebo V. stupeň ochrany,
 • chránený krajinný prvok - platí v ňom II., III., IV. alebo V. stupeň ochrany,
 • chránené vtáčie územie,
 • obecné chránené územie.

 

 • 305 Trestného zákona

Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov

(1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu

 1. a) poškodí, zničí, vytrhne, vykope alebo nazbiera chránenú rastlinu alebo poškodí, alebo zničí jej biotop,
 2. b) usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni chráneného živočícha alebo poškodí, alebo zničí jeho biotop a obydlie,
 3. c) poškodí alebo zničí prírodný biotop, alebo
 4. d) ohrozí chránený živočíšny druh alebo rastlinný druh,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(3) Kto, čo aj z nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu

 1. a) získa pre seba alebo obstará pre iného chráneného živočícha alebo chránenú rastlinu, alebo exemplár,
 2. b) drží, pestuje, chová, spracúva, dováža alebo vyváža chránené rastliny alebo chránené živočíchy, alebo exempláre alebo s nimi obchoduje, alebo ich inak scudzí, alebo
 3. c) zámerne odníme, falšuje, pozmení alebo inak neoprávnene použije nezameniteľné označenie chránených živočíchov alebo exemplárov, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

 

 • 306 Trestného zákona

Porušovanie ochrany stromov a krov

(1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny vo väčšom rozsahu poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

 1. a) v značnom rozsahu, alebo
 2. b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

 

 

      Odporúčame návštevníkom prírody, rybárom a ďalším, aby sa pred vstupom alebo vjazdom ubezpečili, v akom ochrannom pásme sa chcú pohybovať a či je vjazd na dané územie povolený.

                            

 

plk. Ing. Marek Ridzoň                                                                                                                           

riaditeľ

Súbory na stiahnutie

ochrana_prirody_obce_v_okrese_2021 PDF - dokument 237.04 kB