Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

ZVEREJNENIE ZÁMERU VÝPOŽIČKY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

Zverejnené: 14.06.2021

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta, týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

vypožičať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :  

 

 

  • časť stavby - plocha o výmere 29,32 mv    ú. Brezno:
  • nebytové priestory v budove Mestský futbalový štadión,  Fraňa Kráľa 1, 977 01 Brezno, súpisné č. 2221 na parc. č. C-KN 692/1, LV č. 2351, nachádzajúce sa na prvom nadzemnom podlaží:  šatňa miestnosť č. 201

 

Výpožičiavateľ:  Futbalový klub Brezno, Fraňa Kráľa 1, 977 01 Brezno

                           IČO: 42 301 386

 

 

V  Brezne  dňa  14.06.2021

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta