Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

Zverejnené: 10.06.2021

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

 

zverejňuje zámer

                                                                                                                                              

Previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku mesta spôsobom § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

 

 Pozemok v k. ú. Brezno, Ul. L. Novomeského

          

  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 687/221 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2, oddelená geometrickým plánom č. 00634808-021/2021,  od parc. reg. C-KN č. 687/1, evidovanej v katastri nehnuteľností  na LV č. 2351, k. ú. Brezno,  v podiele 1/1 pre  vlastníka Mesto Brezno,

                                                                                                  

pre nadobúdateľa:

DSK Real, s.r.o, Agátova 3406/7A, 841 01 Bratislava, IČO: 52 086 364

               

               (podľa grafickej prílohy č.1)                                                                                                                                                                                                                           

 

V  Brezne  dňa  14.06.2021                               

                                                

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta, v. r.

 

 priloha-c.-1  PDF - dokument  133.93 kB