Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zámer - Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezno

Zverejnené: 09.06.2021

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD, primátorom mesta zverejňuje

 

Z Á M E R

 

Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezno

jednoizbový byt  na ulici Hlavina 2105/15-01 pre nájomníčku  Silviu Eremiášovú spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

         

V Brezne 09.06.2021

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.

primátor mesta