Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU, NÁJOMU, ZAŤAŽENIA, ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

Zverejnené: 11.05.2021

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU  PREVODU,  NÁJOMU, zaťaženiA, ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

 

Mesto   Brezno,  zastúpené    JUDr. Tomášom   Abelom,  PhD., primátorom      mesta,   týmto vzhľadom na prijaté opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 zverejňuje zámer :   

 

1/znížiť nájomné za prenájom nehnuteľného majetku mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

  • Nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe s. č. 3 postavenej na pozemku  -  parcela reg.   C - KN č. 2981/1 – zastavaná plocha a nádvorie    o výmere 950 m2,    v  ú.  Brezno,  obec Brezno,   okres  Brezno, vedená  Okresným úradom Brezno,  Katastrálnym odborom   na    liste   vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, nachádzajúce sa na nám. gen. M. R. Štefánika 3 

 

pre nájomcu: Janka Pušková – Holičstvo Tomarijo., IČO : 43 974 775, so sídlom : Jarmočisko 2109/21A, 977 01 Brezno

 

2/  znížiť nájomné za prenájom nehnuteľného majetku mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

  • nebytové priestory pozostávajúce z  priestorov na druhom nadzemnom podlaží (celé druhé nadzemné podlažie okrem terasy) o celkovej výmere podlahovej plochy 224  m² v objekte stavby - Materskej  školy ,, pavilón D“  nachádzajúcej sa na  ulici  mája v Brezne,  o. č. 56, s. č. 2152, postavenej na parcele reg.  C – KN č. 3858/143, vedenej Okresným úradom Brezno,  Katastrálnym odborom  na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno

 

pre nájomcu: spoločnosť BODY EVOLUTION s.r.o., IČO : 47602406, so sídlom:                                    9. mája 56, 977 01 Brezno

 

3/  znížiť nájomné za prenájom nehnuteľného majetku mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

  • nebytové priestory pozostávajúce z miestností – priestory predajne o výmere 66,74 m2, sklad č. 1 o výmere 22,56 m2 a sklad č. 2 o výmere 13,05 m2 – spolu podlahová plocha o výmere 102,35 m2, a to všetko na prízemí objektu nachádzajúcom sa na nám. gen. M. R. Štefánika o. č. 3, s. č. 3 evidovanej na pozemku parc. reg. C-KN č. 2981/1 zapísanej na LV č. 2351 v k. ú. Brezno, obec Brezno v prospech mesta Brezno

pre nájomcu: spoločnosť Prestige Fashion, s. r. o., IČO : 47879980, so sídlom : Máj. povst. česk. ľudu 2174/38, 977 03 Brezno

 

4/  znížiť nájomné za prenájom nehnuteľného majetku mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

  • časť pozemku  -  parcela reg.   C - KN č. 693/1 – ostatné  plochy    o výmere 35 383 m2,    v  ú.  Brezno,  obec Brezno,   okres  Brezno, vedená  Okresným úradom Brezno,  Katastrálnym odborom   na    liste   vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, nachádzajúceho sa v areáli Futbalového štadiónu 

 

pre nájomcu: MOVING COMPANY, s.r.o., IČO : 46118551, so sídlom : Dolná 32, 976 98 Podbrezová

 

5/  znížiť nájomné za prenájom nehnuteľného majetku mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

  • nebytové priestory pozostávajúce z  priestorov na prvom nadzemnom podlaží (celé prvé nadzemné podlažie) o celkovej výmere podlahovej plochy 285  m² v objekte stavby - Materskej  školy ,, pavilón B“  nachádzajúcej sa na  ulici  mája v Brezne,  o. č. 55, s. č. 2151, postavenej na parcele reg.  C – KN č. 3858/142, vedenej Okresným úradom Brezno,  Katastrálnym odborom  na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno

 

pre nájomcu: Ivana Auxtová - PISCES, IČO : 416 189 55, so sídlom: Mlynská 1226/27, 976 52 Čierny Balog

 

6/ znížiť nájomné za prenájom nehnuteľného majetku mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

  • Nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe s. č. 2 postavenej na pozemku  -  parcela reg.   C - KN č. 2982 – zastavaná plocha a nádvorie    o výmere 916 m2,    v  ú.  Brezno,  obec Brezno,   okres  Brezno, vedená  Okresným úradom Brezno,  Katastrálnym odborom   na    liste   vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, nachádzajúce sa na nám. gen. M. R. Štefánika 2 

 

pre nájomcu: HLP  Grafik, s.r.o.., IČO : 360 503 34, so sídlom : Nám. gen. M. R. Štefánika 2, 977 01 Brezno

 

7/ Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

  • parcela C-KN č. 7977/12  – lesný pozemok o celkovej výmere 869 m2, v k. ú. Brezno,  LV č. 2351

 

do vlastníctva Milana Ľuptáka, Záhradná 94/6, 976 46 Valaská

V Brezne, 11.05.2021       

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

primátor mesta