Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - školský špeciálny pedagóg

Zverejnené: 05.02.2021

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste


V zmysle §11a zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno
Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec v MŠ - školský špeciálny pedagóg
Predpoklady: podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.


Pracovný pomer na dobu: určitú
Predpokladaný termín nástupu: marec 2021
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Požadované doklady:
 žiadosť o prijatie do zamestnania,
 profesijný životopis,
 doklady o ukončenom vzdelaní,
 súhlas so spracovaním osobných údajov,
 v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.


Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 18.02.2021 do 12:00 hod na adresu: Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno. Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Mesto Brezno/Mestský úrad, Nám. gen. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.
Ústny pohovor sa uskutoční dňa 19.02.2021 v čase od 14:30 hod v zasadačke č. 2, Mestského úradu v Brezne, Nám. gen. M.R.Štefánika 2, Brezno, 1.posch. a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní. Účastník pohovoru sa musí preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto.

Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

Súbory na stiahnutie