Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu majetku mesta Brezno 02.02.2021

Zverejnené: 02.02.2021

Mesto   Brezno,  zastúpené    JUDr. Tomášom   Abelom,  PhD., primátorom      mesta,   týmto      

zverejňuje zámer :   

 

3/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

pozemky v k. ú. Brezno

  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 6/74, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 8 m2,
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 6/75, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 3 m2,
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č.  6/76, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 m2,

 

všetky vytvorené geometrickým plánom č. 44563116-086/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť SGS Brezno, s.r.o., IČO : 44563116,  so sídlom : Lichardova  29,  977 01 Brezno, odčlenením   od pozemku  -  parcela  reg. C-KN  č. 6/1, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o  výmere  27530 m2,  evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

 

  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 237/5, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 20 m2,

 

vytvorená geometrickým plánom č. 44563116-086/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť SGS Brezno, s.r.o., IČO : 44563116,  so sídlom : Lichardova  29,  977 01 Brezno, odčlenením   od pozemku  -  parcela  reg. C-KN  č. 237, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o  výmere  581 m2,  evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1,

 

do vlastníctva :  Ing. Emil Lukáč a Drahomíra Lukáčová, Emil Lukáč, Ing. Drahomíra Kvietková, PhD.,  Ing. Emil Lukáč

 

V Brezne  dňa 02. 02. 2021                                          

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

primátor mesta