Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU, PRENÁJMU, ZAŤAŽENIA, ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

Zverejnené: 02.02.2021

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU  PREVODU,  PRENÁJMU, zaťaženiA, ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

 

Technické služby Brezno,  zastúpené    Ing. Lukášom Jeremiášom – riaditeľom TS,   týmto vzhľadom na prijaté opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 zverejňujú zámer :                                                                                                                                                                                                                   

1/znížiť nájomné za prenájom nehnuteľného majetku mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

  • Nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe s. č. 1027 postavenej na pozemku  -  parcela reg.   C - KN č. 3383 – zastavaná plocha a nádvorie    o výmere 1513 m2,    v  ú.  Brezno,  obec Brezno,   okres  Brezno, vedená  Okresným úradom Brezno,  Katastrálnym odborom   na    liste   vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, nachádzajúce sa na Švermovej ulici č. 7 – Mestský dom kultúry 

 

pre nájomcu: NANA, s. r. o.., IČO : 36 048 721, so sídlom : Švermova 7, 977 01 Brezno

 

2/znížiť nájomné za prenájom nehnuteľného majetku mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

  • Nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe s. č. 2157 postavenej na pozemku  -  parcela reg.   C - KN č. 689/14 – zastavaná plocha a nádvorie    o výmere 1063 m2,    v  ú.  Brezno,  obec Brezno,   okres  Brezno, vedená  Okresným úradom Brezno,  Katastrálnym odborom   na    liste   vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, nachádzajúce sa na Ul. ŠLN č. 34 – Aréna Brezno

 

pre nájomcu: Maroš Živčák, IČO : 462 510 81, so sídlom : Lúčna 4019/25A, 977 01 Brezno

 

3/znížiť nájomné za prenájom nehnuteľného majetku mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

  • Nebytové priestory nachádzajúce sa na pozemku  -  parcela reg.   C - KN č. 689/3 –ostatná plocha    o výmere 3856 m2,    v  ú.  Brezno,  obec Brezno,   okres  Brezno, vedená  Okresným úradom Brezno,  Katastrálnym odborom   na    liste   vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, nachádzajúce sa na Ul. ŠLN č. 34 – areál Arény Brezno

 

pre nájomcu: Maroš Živčák, IČO : 462 510 81, so sídlom : Lúčna 4019/25A, 977 01 Brezno

 

4/znížiť nájomné za prenájom nehnuteľného majetku mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

  • Nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe s. č. 2157 postavenej na pozemku  -  parcela reg.   C - KN č. 689/18 – zastavaná plocha a nádvorie    o výmere 4731 m2,    v  ú.  Brezno,  obec Brezno,   okres  Brezno, vedená  Okresným úradom Brezno,  Katastrálnym odborom   na    liste   vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, nachádzajúce sa na Ul. ŠLN č. 34 – Aréna Brezno

 

pre nájomcu: Miroslav Balcar, IČO : 339 239 81, so sídlom : Fraňa Kráľa 4, 977 01 Brezno

 

V Brezne, 02.02.2021          

 

Ing. Lukáš Jeremiáš v. r.                                                                                                      

Riaditeľ TS Brezno