Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o odmietnutí návrhov neúspešných účastníkov Verejnej obchodnej súťaže

Zverejnené: 04.12.2020

Mesto Brezno v zastúpení JUDr. Tomášom  Abelom, PhD., primátorom mesta,  ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nebytového priestoru č. 3, nachádzajúceho sa na  ulici Glianskej  č. 20 v Brezne oznamuje, že odmieta  súťažné návrhy  účastníkov, ktorí v tejto súťaži neuspeli a to  :

 

súťažný návrh Mgr. Petra Vrbovského

 

V zmysle písm. G/  bod 3  súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nebytového priestoru č. 3, nachádzajúceho sa na  ulici Glianskej  č. 20 v Brezne vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietajú, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s vybraným uchádzačom. Od tohto okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo vzťahu k neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže.

  

 

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

primátor mesta