Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Informácia o výsledku vybavenia petície „Za opravu kanalizácie na ulici Hronská v Brezne“

Zverejnené: 30.11.2020

Mesto Brezno ako orgán verejnej moci v zmysle §1 ods. 2 písm. b) zákona č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve, prijal dňa 20.10.2020 písomné podanie označené ako „Petícia za opravu
kanalizácie na ulici Hronská“, ktoré bolo zaevidované v centrálnej evidencii petícii pod
číslom P- 3/2020 (ďalej len „petícia“)

Za účelom vybavenia petície boli vykonané tieto úkony pre zistenie objektívneho skutkového
stavu situácie:

a) fyzická obhliadka dotknutej lokality za účelom zistenia stavu v danej lokalite
b) osobné stretnutie so StVPS, a.s.

Na základe všetkých informácií a pripomienok, získaných vyššie uvedenými spôsobmi, mesto
konštatuje, že kanalizácia situovaná v ul. Hronská bola vybudovaná v tzv. „Akcii Z“ v období
60-70. rokov minulého storočia. Bola prevádzkovaná štátnou spoločnosťou Stredoslovenské
vodárne a kanalizácie (ďalej StVaK, š.p.) a v rámci delimitácie mala prejsť pod
Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť (ďalej StVS, a.s). Nakoľko sa toto neudialo,
spomínaná kanalizácia sa nenachádza ani v majetku StVS, a.s., ale ani v majetku mesta
Brezno. Keďže však finančnú čiastku vodného a stočného obyvatelia ul. Hronská platia
StVPS, a.s., t.j. prevádzkovej spoločnosti, kde časť nákladov je vykazovaná aj na opravy
podzemných vedení, mesto Brezno má za to, že vodárenská spoločnosť kanalizáciu
prevádzkuje a opravuje.

Požiadavkou obyvateľov ul. Hronská je, aby bola táto kanalizácia komplexne
zrekonštruovaná. Zo strany mesta Brezna takáto možnosť nie je, nakoľko kanalizáciu mesto
Brezno v majetku nemá. V prípade, ak by aj kanalizácia ul. Hronská bola v majetku mesta
Brezno, podľa Zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. by nemohla takáto kanalizácia slúžiť
spoločnému zvedeniu splaškových aj zrážkových vôd z miestnej komunikácie, t.j. nemohla by
byť viac spoločnou kanalizáciou. Takáto rekonštrukcia kanalizácie by nemohla byť povolená
v stavebnom/vodoprávnom konaní. Preto už od roku 2016 bolo pracovníkmi spoločnosti
StVPS, a.s. aj mestom Brezno obyvateľom tejto ulice vysvetľované, že hlavný kanalizačný
zberač splaškovej kanalizácie sa nachádza v zelenom páse za miestnou komunikáciou ul.
Hronská, parcela KN-C 849/1 a všetkým obyvateľom bude povolené sa do tohto zberača
napojiť. Je preto potrebné, aby obyvatelia požiadali StVPS, a.s., ul. Sekurisova 4, Brezno
o technické podmienky pripojenia kanalizačných prípojok do kanalizačného zberača,
vypracovali si projektovú dokumentáciu prípojok a následne im bude umožnené splaškové
vody zákonne vypúšťať do splaškovej kanalizácie v majetku StVS, a.s.

Oprava ulice Hronská a tiež chodníka pri tejto ulici formou asfaltovania je zaradená do plánu
Opravy miestnych komunikácií v roku 2021.

Výsledok vybavenia petície bol písomne oznámený osobe určenej na zastupovanie v styku
s mestom ako orgánom verejnej moci.

 

Mgr. Zuzana Ďurišová, v.r.
prednostka MsÚ