Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Informácia o výsledku vybavenia petície „Proti zrušeniu autobusovej zastávky Brezno – Dolinka v oboch smeroch“

Zverejnené: 13.10.2020

Mesto Brezno ako orgán verejnej moci v zmysle §1 ods. 2 písm. b) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, prijal dňa 05.08.2020 písomné podanie označené ako „Petícia proti zrušeniu autobusovej zastávky Brezno – Dolinka v oboch smeroch“, ktoré bolo zaevidované v centrálnej evidencii petícii pod číslom P- 2/2020 (ďalej len „petícia“) Za účelom vybavenia petície boli vykonané tieto úkony pre zistenie objektívneho skutkového stavu situácie:
a) fyzická obhliadka dotknutej lokality a miestne šetrenia za účelom zistenia objektívneho
skutkového stavu v danej lokalite
b) stretnutia zástupcov mesta s občanmi, bývajúcimi v dotknutej lokalite a členmi petičného
výboru
c) rokovania so zástupcami SAD Zvolen, projektantom plánovanej investičnej akcie „Chodník Vrchdolinka“, Okresným dopravným inšpektorátom Brezno

Na základe všetkých informácií a pripomienok, získaných vyššie uvedenými spôsobmi, mesto dospelo k záveru, že autobusová zastávka Brezno „Dolinka“ zostane zachovaná v pôvodnom mieste a stave a Mesto Brezno nebude realizovať chodník po ľavej strane Ulice Cesta Osloboditeľov.

Mesto bude pokračovať v príprave projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie plánovanej investičnej akcie „Chodník Vrchdolinka“, v rámci ktorej bude realizovaný chodník v úseku od križovatky 9-mája, Cesta osloboditeľov po zastávku Brezno „Rovne“ riešený jednostranný chodník po ľavej strane s prechodnom pre chodcov na pravú stranu pri zastávke Brezno „Rovne“ a v úseku od zastávky Brezno „Rovne“ po koniec na „Vrchdolinke“ bude riešený chodník po pravej strane. Výsledok vybavenia petície bol písomne oznámený osobe určenej na zastupovanie v styku s mestom ako orgánom verejnej moci.

 

Mgr. Zuzana Ďurišová, v.r.

prednostka MsÚ

V Brezne 12.10.2020