Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2017/4563-02, č. 2017/4562-02 a č. 2017/4561-02

Zverejnené: 06.06.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.


Číslo konania č. sp.:  2017/4563-02


Žiadateľ:  PAPIERNIK s.r.o., so sídlom Mostárenská 9, 977 03 Brezno   


Predmet konania:  výrub 2 + 4 ks dreviny (jelša a smrek)


Miesto výrubu:  na pozemku, parc. č. C-KN  841/36 (zastavané plochy a nádvoria)

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je plánovaná stavebná činnosť   

--------------------------------------

Číslo konania č. sp.:  2017/4562-02


Žiadateľ:  Emília Grafiková, bytom Kiepka 14, 977 01 Brezno   


Predmet konania:  výrub 23 ks dreviny (smrek)


Miesto výrubu:  na pozemku, parc. č. C-KN  2356/1 (záhrady)

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je možné bezpečnostné riziko- výškou a umiestnením ohrozujú majetok žiadateľky ako aj susedných pozemkov, majú poškodený koreňový systém   

--------------------------------------

Číslo konania č. sp.:  2017/4561-02


Žiadateľ:  Elena Giertlová, bytom MPČĽ 2166/3, 977 03 Brezno   


Predmet konania:  výrub 3 ks dreviny (smrek)


Miesto výrubu:  na pozemku, parc. č. C-KN  6234 (TTP)

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je, že 1 ks je skoro suchý a 2 sú naklonené nad miestnu komunikáciu   

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív