Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Informácia o výsledku vybavenia petície „Za pozastavenie realizácie projektu cyklotrasy Brezno – Valaská“

Zverejnené: 22.06.2020

Mesto Brezno ako orgán verejnej moci v zmysle §1 ods. 2 písm. b) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, prijal dňa 20.04.2020 písomné podanie označené ako „Petícia ZA pozastavenie realizácie projektu cyklotrasy Brezno – Valaská“, ktoré bolo zaevidované v centrálnej evidencii petícii pod číslom P- 1/2020 (ďalej len „petícia“)

 

Za účelom vybavenia petície boli vykonané tieto úkony pre zistenie objektívneho skutkového stavu situácie:

  • stretnutie primátora mesta Brezno JUDr. Tomáš Abel, PhD. s petičným výborom dňa 16.04.2020, kde prítomným boli zodpovedané otázky o realizácií cyklokoridoru, cyklochodníka, o parkovaní na ulici po skončení realizácie, o spôsobe úpravy vstupov k jednotlivým nehnuteľnostiam i o bezpečnosti cyklistov a chodcov. Na náklady investora budú upravené vstupy k jednotlivým nehnuteľnostiam.
  • dňa 21.04.2020 sa uskutočnilo stretnutie občanov obce Valaská s primátorom mesta Brezno, JUDr. Tomášom Abelom PhD., za účasti starostu obce Valaská Mgr. Petrom Jenčom, vedúceho odboru investícií Mestského úradu Brezno Ing. Ivana Kamenského a zástupcov realizátora projektu – firma Swietelsky – Ing. Igora Puvaka a Ing. Juraja Ondráša, kde sa opakovane zodpovedali otázky o vydanom súhlase s realizáciou cyklotrasy, o úprave cesty pred jednotlivými nehnuteľnosťami, o riešení odvodu dažďovej vody z cesty, aj o parkovaní
  • realizácia projektu „Cyklotrasa Brezno – Valaská“ nie je v rozpore s platnou legislatívou a ani s verejným záujmom. Mesto Brezno ako investor investičnej akcie ostáva v úzkom kontakte s členmi petičného výboru a vedením Obce Valaská a zapracuje požiadavky obyvateľov dotknutej ulice v rámci realizácie diela.

Výsledok vybavenia petície bol písomne oznámený osobe určenej na zastupovanie v styku s mestom ako orgánom verejnej moci.

               

Mgr. Zuzana Ďurišová v.r.

prednostka MsÚ