Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2017

Zverejnené: 05.06.2017


V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2017:
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
a) Pravidelné, tematické kontroly
1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období
2. Kontrola plnenia vybraných uznesení Mestského zastupiteľstva v Brezne
3. Kontrola zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v podmienkach mestskej polície
4. Kontrola hospodárenia a nakladania s pohľadávkami mesta
5. Kontrola čerpania príspevkov na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v mestských rozpočtových organizáciách
6. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta u vybraných osôb, ktorým boli dotácie poskytnuté
b) Ostatné kontroly
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Brezne
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti
B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV
1. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Brezno na rok 2018
2. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Brezne.


Ing. Ingrid Konečná Veverková
hlavná kontrolórka mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív