Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámení miesta uloženia písomnosti zo dňa 03.03.2020 - č. sp. MsU-2020/547-10

Zverejnené: 03.03.2020

Daňový subjekt: Magda Goštanová, nar.  13.01.1950, bytom  Brezno, 977 01 Brezno       

                       

Písomnosť: Rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania zo dňa 03.03.2020, č. sp. MsU-2020/547-10

 

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.

 

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, Rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania zo dňa 03.03.2020, č. sp. MsU-2020/547-10 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 28 v úradných hodinách.

 

Podľa ustanovenia  § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta

 

Táto vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli Mestského úradu Brezno