Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2020/9571-02

Zverejnené: 26.02.2020

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2020/9571-02

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie. Aj je potvrdenie – podanie zaslané v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, účastník konania do troch pracovných dní doplní podanie v listinnej podobe alebo v elektrickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektrickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.

Číslo konania č. sp.:  2020/9571-02


Žiadateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica, Kapitulská 27,                                  974 26 Banská Bystrica   


Predmet konania:  výrub 3 ks drevín  (l ks tuja západná, 2 ks tis obyčajný )


Miesto výrubu:  na pozemku, par. č. C-KN  3098/1 (zastavané plochy a nádvoria) k. ú. Brezno

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom je poškodzovanie fasády budovy a korene tuje sú v blízkosti regul. stanice plynu..