Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2020/9494-02

Zverejnené: 19.02.2020

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie. Ak je potvrdenie – podanie zaslané v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, účastník konania do troch pracovných dní doplní podanie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.

Číslo konania č. sp.:  2020/9494-02


Žiadateľ:  Juraj Murín, Jarmočisko 1929/30, 977 01 Brezno


Predmet konania:  výrub 6 ks drevín (4 ks smrek obyčajný, 1 ks lieska, 1 ks jabloň)

    
Miesto výrubu:  na pozemku parc. č. C-KN 1253/1 (TTP)

          
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je možné bezpečnostné riziko                             

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív