Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2020/1718-02

Zverejnené: 14.02.2020

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2020/1718-02

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Číslo konania č. sp.:  2020/1718-02


Žiadateľ:  Stanislav Hoda a Magdaléna Hodová, Podkoreňová 2226/136, 977 01 Brezno


Predmet konania:  výrub 10 ks drevín (3 ks smrek obyčajný, 7 ks smrek pichľavý)

    
Miesto výrubu:  na pozemkoch parc. č. C-KN 4471 a 4469/2 (zastavaná plocha a nádvorie a  TTP)

          
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je zhoršený zdravotný stav a možné bezpečnostné riziko                            

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív