Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zámer predaja majetku mesta Brezno - Lúčna ulica

Zverejnené: 24.05.2017

Mesto Brezno – Mestský úrad Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

Zámer predaja majetku mesta Brezno

 

Mesto Brezno zverejňuje podľa  § 9a ods. 1 písm. c), § 9a ods. 2 a 5, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať  svoj majetok

 

priamym predajom,

 

 Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

 

jedná sa o nehnuteľný majetok  mesta Brezna v k. ú. Brezno, obec Brezno, ul. Lúčna,  a to :          

            

pozemky

  • parcela reg. C-KN č. 4332, druh pozemku: zast.pl. a nádvoria o výmere 138 m2
  • parcela reg. C-KN č. 4333, druh pozemku: zast.pl. a nádvoria o výmere 750 m2

 

evidované Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške  21 000,00 Eur.

 

Podmienky:

  • v prípade rovnosti cenových ponúk sa bude prihliadať na včaššie podanú ponuku
  • obidva pozemky sú predávané spolu ako jeden celok ( t.j. nepredávajú sa  osobitne)

 

Jediným kritériom hodnotenia ponúk bude najvyššia ponúknutá kúpna cena.

 

Ponuka musí obsahovať:

  • presná identifikácia odosielateľa: právnická osoba  - názov, sídlo a IČO, osoba oprávnená konať za právnickú osobu - titul, meno a priezvisko (ak je oprávnených konať viac osôb, tak uviesť všetky osoby); fyzická osoba – podnikateľ, titul, meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a IČO, miesto trvalého pobytu, fyzická osoba – titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, súhlas so spracovaním osobných údajov  - možnosť doplniť aj dodatočne,
  • výpis zo živnostenského registra, obchodného registra, alebo iného registra (v prípade fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb),
  • ponuka výšky kúpnej ceny záujemcu,
  • vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania,
  • čestné vyhlásenie, že záujemca nie je osobou, alebo osobou blízkou podľa § 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (tlačivo čestného vyhlásenia na požiadanie poskytne oddelenie právne a majetkovú MsÚ Brezno, v úradných hodinách).

 

Ponuky treba predkladať v uzatvorených obálkach označených spiatočnou adresou a heslom:  „Pozemky v k. ú. Brezno - Lúčna ul. – NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno. Lehota na predkladanie ponúk končí 15.06.2017 o 14.00 hodine.

 

Z ponukového konania bude vylúčená ponuka záujemcu  v prípade:

-  ak bude ponuka doručená po lehote určenej na predkladanie ponúk,

-  ak nebude ponuka obsahovať všetky požadované údaje a dokumenty (listiny),

- ak bude mať záujemca záväzky voči mestu Brezno (daňové a iné nedoplatky) po lehote splatnosti.  

 

Predkladanie cenových ponúk nezaväzuje Mesto Brezno k povinnosti uzatvoriť kúpnu zmluvu. Mesto Brezno si vyhradzuje právo odmietnuť predložené návrhy bez určenia dôvodu.

 

Tlačivá na predkladanie cenových ponúk a tlačivá čestného vyhlásenia si môžu navrhovatelia vyzdvihnúť osobne na MsÚ Brezno, 1. poschodie, kancelária č. 25, alebo si ich môžu stiahnuť na webovom sídle Mesta Brezno.

 

Bližšie informácie poskytne Mestský úrad Brezno, odbor služieb občanom a vnútornej správy, kancelária č. 25, e-mailom na adrese iveta.biela@brezno.sk alebo na tel. čísle 048 6306 215.

                                  

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív