Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Priamy nájom taxi 2020 - lehota na predkladanie ponúk

Zverejnené: 28.11.2019

Mesto Brezno – Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

v zastúpení primátorom mesta, JUDr. Tomášom Abelom, PhD., v súlade s § 9a ods. 2, v nadväznosti na § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že nehnuteľný majetok mesta Brezno – pozemky pod stanovištia TAXI  č. 2, 5, 6 až 12, vymedzené v § 14 ods. 1 VZN-03/2016 o parkovaní motorových vozidiel a výkone Taxi služby na území mesta v znení VZN-14/2017 a VZN-04/2019, bude mesto Brezno prenajímať na obdobie od  15.02.2020 do 31.12.2020

priamym nájmom,

s nasledovnými podmienkami:

  • lehota na predkladanie ponúk končí 11.02.2020 o 14.00 hodine
  • jedno stanovište TAXI môže byť pridelené len jednému prevádzkovateľovi TAXI služby, resp. držiteľovi koncesie, ktorý prevádzkuje taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba,
  • doba nájmu je určitá – (od 15.2.2020 do 31.12.2020)
  • minimálna cena nájmu je stanovená :

 

  • stanovištia TAXI na Nám. M. R. Štefánika                  1 000,00 EUR
  • stanovištia TAXI na ulici B. Němcovej                           550,00 EUR
  • ostatné stanovištia TAXI na území mesta Brezno           510,00 EUR

 

Bližšie informácie v nasledovných súboroch

 

 priamy_najom_taxi_2020_2.kolo  zip  1.19 MB