Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2019/13278-02

Zverejnené: 16.12.2019

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Číslo konania č. sp.:  2019/13278-02

 

Žiadateľ:  Matej Karako s manželkou, MPČĽ 545/57, 977 01 Brezno   VZ. Ing. arch. P. Iľanovský

 

Predmet konania:  výrub 3 ks dreviny - smrek obyčajný

    

Miesto výrubu:  na pozemku parc. č. C-KN  6159/9 (TTP)

         

Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je realizácia stavebnej činnosti- stavby RD