Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2019/13201-02

Zverejnené: 06.12.2019

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Číslo konania č. sp.:  2019/13201-02

 

Žiadateľ:  EUROPROJEKT GAMA 3 SK , k.s., Tyrolská 5, 040 11 Košice   

 

Predmet konania:  výrub 4 ks drevín lipa malolistá

 

Miesto výrubu:  na pozemku parc. č. C-KN  35/30 (zastavané plochy a nádvoria)

 

Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom  je realizácia stavebnej činnosti- stavba predajne

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív