Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Stavebné povolenie - „Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici“ - časť SO 01 Vnútroblok Sitnianska I. etapa“

Zverejnené: 04.12.2019

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

Stavebné povolenie

 

         Dňa 12.08.2019 podalo a dňa 25.10.2019 doplnilo mesto Banská Bystrica, so sídlom na Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, v zastúpení primátorom mesta Jánom Noskom na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu “Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici“  - časť SO 01 Vnútroblok Sitnianska I. etapa na pozemku parc.č. KN C 2495/1 (KN E 484/1) v k.ú. Sásová obec Banská Bystrica.

        Stavebník je vlastníkom pozemku parc.č. KN C 2495/1 (KN E 484/1) podľa listu vlastníctva č. 1000.

         Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím obce Malachov – stavebného úradu pod č. OcÚ-SÚ 279/2018-MA, ev.č. 75/2018 zo dňa 27.03.2019.

         Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  (ďalej len stavebný úrad), preskúmal žiadosť stavebníka v  stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto: stavba

 

 „Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici“  - časť SO 01 Vnútroblok Sitnianska I. etapa“ 

 

na pozemku parc.č. KN C 2495/1 (KN E 484/1) v k.ú. Sásová obec Banská Bystrica sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších  noviel a §  10  vyhlášky  MŽP  SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

p o v o ľ u j e.

 

Stavbu je možné realizovať za nasledovných podmienok:

 

1) Riešené územie je priestorovo ohraničené výstavbou bytových domov (ulica Sitnianska a Tatranská) a areálmi materskej školy Tatranská a základnej školy Sitnianska, má rozmery cca 450 m x 70-100 m.

Popis zámeru - stavebné objekty:

SO 012 vodné prvky – vodovodná prípojka dľžky 42 m s vodomerovou šachtou, pitná fontána, kanalizačná prípojka dľžky 5,5 m s revíznou šachtou, fontána so strojovňou technológie

SO 013 verejné osvetlenie – uličné svietidlá výmena 6 ks na jestvujúcich stožiaroch, parkové svietidlá výmena 5 ks na jestvujúcich stožiaroch a nové 5 ks vrátane stožiarov, prípojka NN do šachty technológie pre vodné prvky

SO 014 obnova a výsadba verejnej zelene – výrub drevín (12 ks stromov a 8 krovitých skupín), ošetrenie jestvujúcich drevín (v menšom rozsahu 57 ks stromov a 4 kríky, väčší odborný rez 4 ks stromy), výsadba vzrastlých stromov so zemným balom (30 ks stromy), výsadba trvalkových záhonov (3 ks), rekonštrukcia trávnika (5873 m2) a nový trávnik (1277 m2)

SO 015 detské ihrisko – súbor samostatných herných prvkov pre deti od 3 do 14 rokov, nosné konštrukcie drevené, kotvenie do betónových pätiek, dopadové plochy štrkové ohraničené parkovými obrubníkmi, pieskovisko ohraničené múrikom, materiál herných prvkov drevo, kov, plast

SO 016 malá architektúra a mobiliár – 2 kryté sedenia ( pôdorysných rozmerov cca 2345 mm x 1800 mm, výška 2250 mm, nosný oceľový rám, výplň drevené lamely), parkové lavičky v 2 variantoch (s operadlom 12 ks, bez operadla 4 ks, odliatky z hliníkovej zliatiny spojené drevenými lamelami kotvené do betónového základu) + inteligentná lavička (dobíjacia stanica a wifi pripojenie), nádoby na odpad (9 ks, nosný oceľový plech, plášť drevo, kotvenie do betónových pätiek), stojany na bicykle (6 ks, oceľová konštrukcia kotvená do betónového základu, výška 1100 mm, dľžka 600 mm), informačné nosiče (2 ks, 1100 mm x 1900 mm drevená konštrukcia kotvená v betónovej pätke)

                                                                      

2) Pri  uskutočňovaní  stavby je  potrebné dodržiavať  predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  a technických zariadení, dbať  na  ochranu zdravia osôb na stavenisku.

 

3) Pri uskutočňovaní stavby dodržať vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

 

4) Stavba bude ukončená do  31.10.2021.

 

5) Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky – stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania nahlásiť dodávateľa s oprávnením na stavebný úrad.

Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 9 ods. 4 zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba (ďalej len "stavebník"), poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 4 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 5 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jedna právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom podľa § 2 ods. 2 tohto zákona alebo samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 2 ods. 3 tohto zákona.

                                                                                                                                                        

6) Za projektovú dokumentáciu  stavby zodpovedá Ing. Zoltán Balko, krajinný architekt  reg.č. 0013KA

 

7) Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátum začatia stavby.

 

8)  Pri stavbe použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších noviel.

 

9) Stavbu označiť na viditeľnom mieste údajmi o povolení stavby.

10) Pri výstavbe dodržať podmienky určené v § 43i) stavebného zákona pre zriadenie staveniska a podmienky nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

                                                                                                                     

11)  Požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní sa oproti požiadavkám uvedeným v územnom rozhodnutí obce Malachov pod č. OcÚ-SÚ 279/2018-MA, ev.č. 75/2018 zo dňa 27.03.2019 doplňujú o nasledovné:

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici:

-s ú h I a s í bez pripomienok, toto stanovisko nenahrádza stanovisko štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

 

Technická inšpekcia a.s. pracovisko Banská Bystrica:,

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

2.1. V projekte el. zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke - hlavný vypínač technologického zariadenia nie je naprojektovaný a nie je uzamykatel'ný vo vypnutej polohe - čerpadlá - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b/ bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na čl. 5.3.3 STN EN 60204-1 (332200).

2.2. V technickej správe projektu elektrického zariadenia nie je riešená ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny - stfpy verejného osvetlenia nemajú navrhnuté ekvipotenciálne kruhy - rozpor s § 9 ods. 1 písm. bl bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na STN EN 62305-3(34 1390).

2.3. Stavebné výkresy stavby neobsahujú schématické vyznačenie, zapojenie rozvádzača verejného osvetlenia - rozpor s § 9 ods. 1 písm. el a písm. hl vyhl. č.453/2000 Z. z.

2.4. V projekte el. zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke 1 elektrické motory s menovitým výkonom nad 0,5 kW nie sú chránené proti nadmernému otepleniu - rozpor s § 9 ods. 1 písm. bl bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na čI.7.3.1 STN EN 60204-1

2.5. Nie je vypracované vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození pre technologické zariadenie fontány, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívatel'ských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam - rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na nar. vl. SR č. 395/2006 Z. z. a STN EN ISO 12100 (83 3001).

2.6. Nedostatočne sú riešené bezpečnostné požiadavky pre technologické zariadenie fontány - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) body 5 a 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na nar. vl. SR č. 392/2006 Z. z., nar. vl. SR č. 436/2008 Z. z. a smernicu EP a Rady 2006/42/ES.

2.7. Nedostatočne je riešený vstup do strojovne technológie a retenčnej nádrže - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) body 5 a 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na nar. vl. SR č. 391/2006 Z. z. a STN 74 3282.

2.8. Nedostatočne sú riešené bezpečnostné požiadavky na manipuláciu a skladovanie roztoku chlórnanu sodného - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) body 5 a 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na nar. vl. SR č. 391/2006 Z. z., zákon č. 6712010 Z. z. v znení neskorších predpisov, STN 26 9010 a STN 26 9030.

Pripomienky a upozornenia

2.9. Od dodávateľa strojového zariadenia (technologické zariadenie fontány) je potrebné vyžiadať návod na použitie vypracovaný v zmysle prílohy I časť 1.7.4 smernice EP a Rady 2006/42/ES v slovenskom jazyku a ES vyhlásenie o zhode pre strojové zariadenia v slovenskom jazyku.

2.10. V technickej správe sú uvedené neplatné STN EN 60446(33 0165), STN 2000-4-47 a STN 33 2000-5-523.

2.11. Technická dokumentácia pre elektrickú inštaláciu fontány nie je riešená v zmysle STN 332000-7-702.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Pracovné prostriedky (zariadenie fontány), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhl. č. 147/2013 Z. z.

 

Slovak Telekom a.s. Bratislava:

 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygón u alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podl'a bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca: jan.zauska@telekom.sk , 0902719521
 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.Z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68

zákona Č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, napr: rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

 1. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Zauška, jan.zauska@telekom.sk, +421455321630,0902719521

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

 1. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 2. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 3. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

 

Všeobecné podmienky ochrany SEK

 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
 • Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak

Telekom,a.s.

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 • Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk , 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

 1. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 • Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 • Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 • Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 • Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 • Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 • Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
 • Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

 1. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 2. žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

 

MICHLOVSKY s.r.o. Piešťany (za Orange a.s. Bratislava):

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s ..

Mechanická ochrana a prekládky budu realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke "so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že :

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

-pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /

-preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

-dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

-nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

-súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

-aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

-pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

-aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32 ,mob. 0907 721 378

-overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

-pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ

-ďalšie podmienky prevázkovateľa a správcu PTZ :

V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Pod spevnenými plochami je nutné vykonať na PTZ Orange zvýšenie mechanickej ochrany uložením do betónových žľabov . V mieste spojkového zariadenia pod spevnenou plochu je nutné vybudovať manipulačnú šachtu. Ďalšie podmienky budú stanovené pri vytýčení po posúdení situácie v teréne.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o e ektronických komunikáciách zodpovedá projektant.

 

PROGRES – HL s.r.o. Banská Bystrica:

Na predloženej dokumentácii sa nachádzajú podzemné rozvody a stožiare verejného osvetlenia (V.O.) patriace pod naše prevádzkovanie a ktorých majiteľom a správcom je mesto Banská Bystrica.

Žiadame - pred začatím zemných prác o ich vytýčenie (formou objednávky v našej firme). Pri súbehu s káblami V.O. a betónovými pätkami stožiarov V.O. Vás dôrazne žiadame o dodržanie vzdialenosti ochranného pásma od káblov V.O.- 1m a od betónových pätiek V.O. - 1,5m, ako ukladá norma STN. Pri križovaní alebo v súbehu s podzemnými rozvodmi V.O. Vás žiadame, aby tieto boli dostatočne zabezpečené proti poškodeniu, previsu a následne požadujeme obnoviť krytie a značenie. /fólie, chráničky a pod./

Žiadame aby sa zemné práce, ktoré sú v súbehu alebo križujú rozvody V.O., vykonávali ručne, prípadne s malými mechanizmami.

V prípade obnaženia alebo poškodenia káblov V.O. žiadame o prizvanie na kontrolu pred ich zásypom a aby táto kontrola bola zaznamenaná v stavebnom denníku.

Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za chyby, ktoré v čase prevzatia dotknutých objektov neboli zrejmé a ktoré sú v priamej súvislosti s vykonanými zemnými prácami.

V prípade, že uvedené nebude dodržané, budeme postupovať v rámci platného zákona s následným vymáhaním finančných nákladov spojených s odstránením porúch a škôd spôsobených zhotoviteľom.

Nesúhlasíme s navrhovanými typmi svietidiel pre V.O., ani so systémom stmievania.

Požadujeme zapracovať do projektu LED svietidlá Katrina od f. Lamberga a svietidlo LDK PARK 36W eREE - 4200lm od f. Ledky.sk, a to z dôvodu, že nesúhlasíme inštalovať na každej ulici iný typ svietidla. Uvedené typy svietidiel už máme namontované niekoľko rokov a sú spoľahlivé.

Napájanie fontány navrhujeme riešiť samostatným obvodom ( nie zásuvkovým ) prístupným aj pri zatvorenej škole (po pracovnej dobe, prázdniny). Treba počítať aj s možným podružným meraním.

'Treba zvážiť umiestnenie prepäťovej ochrany ( v stožiari je priestor iba na stožiarovú svorkovnicu , treba počítať aj s budúcou údržbou) či nepostačuje doplnenie centrálne v RVO poprípade v niektorých stožiaroch.                                                                          

 

12) Na úseku odpadového hospodárstva:

-dôsledne triediť odpady vzniknuté pri stavebných prácach v mieste ich vzniku;

-prednostne zabezpečiť materiálové a energetické zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č.365/20l5 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla: 170201 - drevo, 170203 - plasty, 170405 - železo a oceľ;

-nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy, nevyužité pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom 17 05 06 - výkopov á zemina iná ako uvedená v 17 05 05. Pre využitie zeminy na povrchovú úpravu terénu mimo stavby sa vyžaduje udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-v prípade vzniku odpadov stavebného charakteru, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógové čísla napr. 17 01 01 - betón, 17 01 02 - tehly, 17 01 03 - škridly a obkladový materiál a keramika; 17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06; 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 O 1 využiť pri stavbe len ako stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených (prednostne do zariadenia určeného na ich zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení - súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja),

-zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie (napr. 170604 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03),

-odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-pri kolaudačnom konaní  investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov skutočne vzniknutých pri realizácii stavby.

 

13) Pred uvedením stavby do užívania požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

 

    V  konaní  neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.

 

Odôvodnenie:

 

         Stavebný úrad mesta Brezno zaevidoval dňa 12.08.2019 žiadosť mesta Banská Bystrica, so sídlom na Československej armády 1141/26, Banská Bystrica o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici“  - časť SO 01 Vnútroblok Sitnianska I. etapa na pozemku parc.č. KN C 2495/1 (KN E 484/1) v k.ú. Sásová obec Banská Bystrica na základe listu Okresného úradu Banská Bystrica č. OU-BB-OVBP2-2019/026180-2 PN zo dňa 22.07.2019 o určení stavebného úradu oprávneného konať a vydať potrebné povolenia ako všeobecný stavebný úrad.

                Pretože žiadosť s prílohami neobsahovala všetky potrebné náležitosti, stavebný úrad listom č. MsÚ 2019/11842-02  zo dňa 28.08.2019 vyzval stavebníka na doplnenie podania a konanie prerušil.

        Po doplnení dňa 25.10.2019  stavebný úrad listom č. MsÚ 2019/11842-05 zo dňa 31.10.2019 oznámil účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo začatie stavebného konania, pričom upustil od ústneho konania a miestnej ohliadky a pre uplatnenie námietok a pripomienok určil lehotu. V konaní neboli uplatnené žiadne námietky ani pripomienky.

     Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach §  62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Účelom stavby je zvýšenie kvality obytného prostredia obyvateľov dotknutého územia.

       K vydaniu povolenia stavby sa vyjadrili nasledovné dotknuté orgány a účastníci konania spolupôsobiaci v konaní (nie sú uvedené dotknuté orgány a účastníci konania, ktorí sa vyjadrili v územnom konaní a ich podmienky boli prenesené do územného rozhodnutia o umiestnení stavby a týmto stavebným povolením nedošlo k ich doplneniu alebo nahradeniu):

OR HaZZ v Banskej Bystrici, Technická inšpekcia a.s. pracovisko Banská Bystrica, ST a.s. Bratislava, MICHLOVSKY s.r.o. Piešťany, PROGRES – HL s.r.o. Banská Bystrica. Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

       Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby.  

       Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

       Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

       Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení noviel – stavebník je od platenia oslobodený.

                                                                                 

P O U Č E N I E :

Podľa § 53 a § 54  zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote  15 dní odo dňa oznámenia  rozhodnutia  na  

stavebný  úrad  mesta Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné toto rozhodnutie  preskúmať súdom.                 

 

 

 

JUDr. Tomáš Abel. PhD,

primátor mesta

    Ing. Peter Tichý, poverený riadením OŽPSP

na základe poverenia

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona  a musí byť v nadväznosti na § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené  na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

    Vyvesené dňa ...............................                           Zvesené dňa ..............................

 

                                   Pečiatka a podpis organizácie, ktorá

                                     potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Na vedomie:

Mesto Banská Bystrica, primátor mesta, OIVaRP, OUMKaIS, OŽP, OUPaAM, Československej armády 1141/26, 974 01 Banská Bystrica

Projektant – Ing. Zoltán Balko, Tríbečská 1, 949 01 Nitra

SPP-D, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

STEFE Banská Bystrica, a.s. Zvolenská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica

ÚV SR, NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Michlovský, spol. s r.o., UC 2 – údržbové centrum B. Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica

OÚ Banská Bystrica, OSŽP – OPaK, ŠSOH, ŠVS, OKR – OCOaKR, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

PROGRES-HL, s.r.o., Mičinská cesta 45, 974 01 Banská Bystrica

ZAaRES, Švermova 45, P.O.Box 78, 974 04 Banská Bystrica

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív