Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Mária Faťunová

Zverejnené: 27.11.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

o oznámení miesta uloženia písomnosti

 

Daňový subjekt:      Mária Faťunová

                                  nar.: 14.11.1952 

                                  bytom Brezno, 977 01 Brezno

                       

Písomnosť: Daňový exekučný príkaz zo dňa 27.11.2019, č. MsU-2019/12493-6

 

je uložený na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.

 

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, Daňový exekučný príkaz zo dňa 27.11.2019, č. MsU-2019/12493-6 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 28 v úradných hodinách.

 

Podľa ustanovenia  § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 

 

 

                                                                                         JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                                              primátor mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív