Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí stavebného konania - Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici

Zverejnené: 31.10.2019

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

MsÚ-2019/11842-05 

 

 

Vec : OZNÁMENIE o začatí stavebného konania  a  upustenie od  ústneho pojednávania –verejná vyhláška.

 

 

          Dňa 12.08.2019 podalo a dňa 25.10.2019 doplnilo mesto Banská Bystrica, so sídlom na Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, v zastúpení primátorom mesta Jánom Noskom na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu   Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici“  - časť SO 01 Vnútroblok Sitnianska I. etapa na pozemku parc.č. KN C 2495/1 (KN E 484/1) v k.ú. Sásová obec Banská Bystrica.

 

Riešené územie je priestorovo ohraničené výstavbou bytových domov a areálmi materskej a základnej školy, má rozmery cca 450 m x 70-100 m.

Popis zámeru - stavebné objekty:

SO 012 vodné prvky – vodovodná prípojka dľžky 42 m s vodomerovou šachtou, pitná fontána, kanalizačná prípojka dľžky 5,5 m s revíznou šachtou, fontána so strojovňou technológie

SO 013 verejné osvetlenie – uličné svietidlá výmena 6 ks na jestvujúcich stožiaroch, parkové svietidlá výmena 5 ks na jestvujúcich stožiaroch a nové 5 ks vrátane stožiarov, prípojka NN do šachty technológie pre vodné prvky

SO 014 obnova a výsadba verejnej zelene – výrub drevín (12 ks stromov a 8 krovitých skupín), ošetrenie jestvujúcich drevín (v menšom rozsahu 57 ks stromov a 4 kríky, väčší odborný rez 4 ks stromy), výsadba vzrastlých stromov so zemným balom (30 ks stromy), výsadba trvalkových záhonov (3 ks), rekonštrukcia trávnika (5873 m2) a nový trávnik (1277 m2)

SO 015 detské ihrisko – súbor samostatných herných prvkov pre deti od 3 do 14 rokov, nosné konštrukcie drevené, kotvenie do betónových pätiek, dopadové plochy štrkové ohraničené parkovými obrubníkmi, pieskovisko ohraničené múrikom, materiál herných prvkov drevo, kov, plast

SO 016 malá architektúra a mobiliár – 2 kryté sedenia ( pôdorysných rozmerov cca 2345 mm x 1800 mm, výška 2250 mm, nosný oceľový rám, výplň drevené lamely), parkové lavičky v 2 variantoch (s operadlom 12 ks, bez operadla 4 ks, odliatky z hliníkovej zliatiny spojené drevenými lamelami kotvené do betónového základu) + inteligentná lavička (dobíjacia stanica a wifi pripojenie), nádoby na odpad (9 ks, nosný oceľový plech, plášť drevo, kotvenie do betónových pätiek), stojany na bicykle (6 ks, oceľová konštrukcia kotvená do betónového základu, výška 1100 mm, dľžka 600 mm), informačné nosiče (2 ks, 1100 mm x 1900 mm drevená konštrukcia kotvená v betónovej pätke)

 

          Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších

                                                                       -2-

 

noviel v náväznosti na § 61  stavebného zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo začatie stavebného konania a pretože  sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

         Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.                                                         

        Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na   Mestskom úrade – stavebnom úrade so sídlom na Nám. Gen. M. R. Štefánika 1 v Brezne, prízemie, č. dverí 12 v úradných dňoch.

        Ak  sa nechá niektorý z účastníkov  konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc.

         

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta,

Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP,

na základe poverenia

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 3 a ods. 4 stavebného zákona  a musí byť v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené  na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

    Vyvesené dňa ...............................                           Zvesené dňa ..............................

 

                                   Pečiatka a podpis organizácie, ktorá

                                     potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.