Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2019/12650-02

Zverejnené: 30.10.2019

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.


Číslo konania č. sp.:  2019/12650-02

Žiadateľ:  Hotelová akadémia Brezno, Malinovského 1, 977 01 Brezno   

Predmet konania:  výrub 11 ks drevín (5 ks smrek, 5 ks borovica a 1 ks slivka)

Miesto výrubu:  na pozemkoch parc. č. C-KN  1146/2, 3055/3, 3066/1, 3067/3 (ostatná plocha a zastavané plochy a nádvoria)

Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom  je zhoršený zdravotný stav, poškodzovanie IS a možné bezpečnostné riziko

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív