Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 23.10.2019

Zverejnené: 16.10.2019

 Dokumenty na stiahnutie


Brezno 11. septembra 2019

 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

 

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam

štrnáste pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

23. októbra 2019 (streda) o 09.00 hodine

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

 

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 


 

PROGRAM

15. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

konaného 23. októbra 2019 (streda) o 09.00 hodine

 

 1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 1. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

 1. Procedurálne otázky

 

 1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 15.10.2019

Predkladá:            Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval:            Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN – XX/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Brezno

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 1. Majetkové záležitosti
  • Žiadosť občianskeho združenia Detské centrum PLAY Brezno o nájom nebytových priestorov v budove na nám. M. R. Štefánika 3/3 v Brezne
  • Žiadosť LESY MESTA BREZNO, s.r.o. o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok mesta

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno      zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 • Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejšie návrhy na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj pozemku na Vagnárskej ulici, v k. ú. Brezno
 • Uzatvorenie ,,Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „ s Stredoslovenskou distribučnou a.s. k parcelám č. EKN 11395/1 a 16148/10 v k.ú Brezno
 • Uzatvorenie ,,Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „ s Stredoslovenskou distribučnou a.s. k parcele č. CKN 3858/212 v k.ú Brezno

Predkladá: JUDr. Zdenko Roštár, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno      zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

  Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr.  Zuzanou Ďurišovou

 1. Návrhy na ocenenie za rok 2019

Predkladá:            Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka Komisie na posudzovanie návrhov na udelenie ocenenia pri MsZ mesta Brezna

Spracoval:            Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

 1. Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní zmluvných vzťahov v podmienkach Technických služieb mesta Brezna

  Predkladá:              Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

            Spracoval:               Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

 1. Podanie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia lávky pre peších cez Hron“

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor riadenia projektov zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou

 

 1. Podanie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „ Rekonštrukcia mostu v Zadných Halnách, Brezno“.

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor riadenia projektov zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou

 

 1. Podanie žiadosti o dotáciu na realizáciu projektu „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor riadenia projektov zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou

 

 1. Podanie žiadosti o dotáciu na realizáciu projektu „Spracovanie projektovej dokumentácie pre projekt cyklotrasy C3, C100“

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor riadenia projektov zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou

 

 1. Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií
 2. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície
 3. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
 4. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív