Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Informácia o výsledku vybavenia - Petícia občanov sídliska ŠLN v Brezne proti predaju pozemkov

Zverejnené: 16.10.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

Vec

Informácia o výsledku vybavenia „Petície občanov  sídliska ŠLN v Brezne proti predaju  pozemkov – parc. reg. C-KN č. 687/208, 687/209 a výstavbe ďalších dvoch  bytových domov na sídlisku Západ – stred“.

 

Primátor mesta Brezno, JUDr. Tomáš Abel, PhD., ako orgán verejnej moci v zmysle § 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, prijal dňa 23.07.2019 písomné podanie  označené ako „Petícia občanov sídliska ŠLN v Brezne proti predaju  pozemkov – parc. reg. C-KN č. 687/208, 687/209 a výstavbe ďalších dvoch  bytových domov na sídlisku Západ – stred“, ktoré bolo  zaevidované v centrálnej evidencii petícii pod číslom P-1/2019 (ďalej len petícia).

 

Za účelom vybavenia petície sa v mesiacoch júl - september 2019 uskutočnilo :

- stretnutie zástupcu a petičného výboru s primátorom mesta, na ktorom bola petícia prerokovaná

- pracovné stretnutie primátora mesta s poslancami mestského zastupiteľstva, na ktorom boli poslanci informovaní o výsledku prerokovania petície

- mesto Brezno požiadalo  Okresný  úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania o metodické usmernenie k výkladu Územného plánu mesta Brezno,

- stretnutie primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva s obyvateľmi mesta Brezno, ktorí podpísali petičné hárky v priestoroch Arény Brezno

 

Primátor mesta Brezno, JUDr. Tomáš Abel, PhD., ako orgán verejnej moci v zmysle § 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve ktorému bola petícia doručená,  prihliadnuc na všetky okolnosti spojené s petíciou  tejto vyhovel v plnom rozsahu.

 

Výsledok vybavenia petície bol písomne  oznámený zástupcovi petičného výboru.