Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Aj výrub stromov má svoje pravidlá

Zverejnené: 08.02.2023 10:46:00
obr: Aj výrub stromov má svoje pravidlá

Technické služby Brezno každoročne vykonávajú výrub drevín, a to v období vegetačného pokoja od 1. októbra do 31. marca. Realizujú ho v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, na základe terénnych obhliadok spoločne s odborom životného prostredia a po dôkladnom posúdení zdravotného stavu stromov.

 

Nie každá žiadosť znamená, že drevina bude vyrúbaná

Výrub drevín si Brezňania musia odsúhlasiť na schôdzi vlastníkov bytov, doložiť o tom zápisnicu ako aj zoznam, v ktorom je uvedené číslo vchodu, bytu, meno, súhlas alebo nesúhlas s výrubom dreviny a podpis. Súhlasiť musia 2/3 obyvateľov celého bytového domu, nielen vchodu, ktorého sa výrub dreviny týka. Každé vydané rozhodnutie určuje, čo je potrebné za vyrúbané dreviny urobiť. Buď je to náhradná výsadba, alebo je to povinnosť uhradiť spoločenskú hodnotu drevín. Nie každá žiadosť obyvateľov však znamená, že daná drevina bude ozaj vyrúbaná. Na to sú stanovené presné legislatívne podmienky, ktoré treba dodržať. Takýto proces trvá aj rok.

Spoluvlastníci by mali voči sebe a svojmu okoliu vystupovať viac empaticky

Celý proces funguje tak, že vlastníci bytových domov žiadajú o výrub drevín prostredníctvom svojich správcov, ktorí žiadosti zašlú na Technické služby a tie ich doručia mestu. Po novom však mesto a Technické služby odporúčajú, aby vlastníci bytových domov žiadali o výrub prostredníctvom svojich správcov, bytových družstiev, ktoré kompletnú žiadosť zašlú mestu. „Dôvodom je, že TS ako správca zelene by mali viac času venovať sa predchádzaniu výrubom – ošetrovanie, zdravotný rez, a hlavne obyvatelia bytových domov by niesli zodpovednosť za svoje požiadavky, či už finančného charakteru (nielen správne poplatky, ale i realizácia náhradnej výsadby), ako aj za svoje rozhodnutie – okolie bytových domov. Toto by si mali spoluvlastníci resp. podielnici aj nebytových priestorov uvedomiť a vystupovať voči sebe a svojmu okoliu viac empaticky,“ uviedol vedúci odboru životného prostredia a stavebného poriadku Mestského úradu v Brezne Peter Tichý.

Výrub môže začať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia

Obyvatelia Brezna podali 39 žiadostí o výrub drevín, pričom väčšinu z nich mesto vybavilo k spokojnosti občanov. Technické služby začali s výrubom po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia. „Tým, že mesto je povinné zverejňovať žiadosti o výrub, do konaní sa prihlasujú mimovládne organizácie. Na pojednávaní sa však nezúčastňujú, požadujú predkladanie podkladov, nedávajú, resp. veľmi sporadicky sa vyjadrujú, a potom sa častokrát bez dôvodu odvolávajú voči vydaným rozhodnutiam. V podstate majú len práva a žiadne povinnosti,“ dodal Tichý.

 Výrub drevín v Brezne stále prebieha a potrvá až do 31. marca v rôznych lokalitách mesta, napríklad už ho vykonali na ŠLN a na Mazorníkove. Drevinová štruktúra je rôzna, prevažne ide o ihličnaté stromy - smrek, tuja, borovice, ale aj listnaté ako javor, jaseň, lipa. Techničiari sa prispôsobujú počasiu, ktoré v týchto dňoch nie je veľmi priaznivo naklonené.

Medzi dôvody nepatrí nedostatok signálu, padanie lístia či tienenie stromov

Treba mať na zreteli, že aj výrub drevín má svoje pravidlá. Každá žiadosť o výrub musí byť odôvodnená. „Prioritne posudzujeme zdravotný stav drevín (poškodenie, ochorenie a pod.), následne aj realizáciu stavebnej činnosti (v priamej súvislosti s kultúrou pozemku, územným plánom a pod.), druh dreviny, jej lokalizáciu, estetické a ekologické funkcie v lokalite, jej význam pre životné prostredie, ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Avšak pri vydávaní súhlasu berieme do úvahy aj možný vznik škody na majetku (blízkosť rastu pri bytovom dome, možný priebeh inžinierskych sietí alebo rast v ich ochrannom pásme a pod.). Požiadavky ľudí na výrub sú však čoraz viac „kontroverznejšie“, od tienenia, cez bránenie signálu televízneho vysielania až po padanie lístia, príp. iných rastlinných sekrétov v čase kvitnutia, pučania či smoly v priestoroch parkovacích miest. Treba si však uvedomiť, že to nie je opodstatnený dôvod na výrub,“ uzavrel Peter Tichý.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...